Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Підпільні організації, партизанські загони періоду Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)

  • Underground organizations, partisan units of the period of Great Patriotic War

  The participation of Jews in the anti-Nazi underground was reflected in various categories of documents, starting with the list of Communists left in the rear of the enemy by the party organs, the NKVD organs of the Ukrainian SSR, and the state security organs of the UkrSSR to establish underground activities. According to these documents, out of the 150 people left in the region, 12 were Jews [inventory 1, file 42, pp. 3-21]. The same can be seen also in the list of persons left by the local security authorities in Vinnytsia region in the enemy rear with the tasks of individual sabotage an...

 2. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 3. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  • Секретариат ГПУ-КГБ УССР
  • UkrSSR GPU-KGB Secretariat

  The documents were mainly generated within four periods: 1930-1941; 1941-1945; 1945-1954; 1964-1991 The documents of the period of the Second World War (1941-1945) contain: • resolutions and orders of the Council of People's Commissars of the USSR; • directives and instructions by NKVD of the USSR on work issues; • directives and instructions by NKVD of the Ukrainian SSR on work issues; • correspondence by NKVD of the UkrSSR with organizations, authorities and administration of the UkrSSR on the activities of the state security agencies; • special reports sent by NKVD of the Ukrainian SSR a...

 4. Слідча частина МГБ і Слідчий відділ КГБ УРСР

  • Investigative section of MGB and Investigative department of KGB UkrSSR

  The following cases contain information about the history of the Jews, the occupation regime and the Holocaust: • Documents on the identification of witnesses for the Nuremberg International Trial against the Nazi war criminals (1945); • documents on the preparation and conduct of an public trial in Kiev over Nazi war criminals (1946); • documents on the activities of the OUN and the UPA in the western regions of Ukraine (informations on the arrested persons, minutes of interrogations, memorandums on the conduct of trials) (1946-1949); • Correspondence of state security bodies with party an...

 5. Вінницька обласна комісія сприяння роботі Надзвичайної державній комісїї по встановленню і розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників

  • Vinnytsa regional Commission for assisting to the work of the Extraordinary State Commission on Investigation of the German-Fascist Crimes

  Inventory 1 contains resolutions of the SNK of the USSR, of the Ukrainian SSR, and instructions on the activities of the Commission (hereafter ChGK). It also includes decisions and instructions from local authorities; instructional materials by ChGK USSR and that of the USSR; summaries of records, registers, acts, lists of crimes and damage caused by the German-Romanian occupants and their accomplices to citizens, organizations, enterprises, and collective farms; reports, notes on the work of regional, district, city committees of the ChGK sent to the republican ChGK and Moscow’s ChGK. Inve...

 6. Самгородоцька районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Самгородок

  • Samhorodok district administration
  • Samhorodotska raionna uprava

  Inventory 1, file 2. Statement of the Commission of Samhorodok district administration from June 9-10, 1942 about evaluation of the property confiscated from the Jews and transfer it to stock. Inventory of the property is included.

 7. Могилів-Подільська міська управа

  • Mohyliv-Podilska miska uprava
  • Mohyliv-Podilskyi city administration

  Information on salaries to workers of workshops, studios and other enterprises owned by individuals of Jewish nationality [inventory 1, file 485]. Documents on the organizational and economic activities of Jewish communities in the ghetto: permission for shoemaking, tailoring and pottery workshops, opening barbershops, sofas, bakeries, buffets and grocery stores, production of sausage wares, fur trade, small-scale trade [inventory 1, files 150-158, 167, 169-171, 173-177, 417]. Orders and decrees by Mohyliv-Podilsky city administration, documents on the provision of the Jews with housing, co...

 8. ARA

  • ARA
  • Dutch
 9. Archief van het Gemeente Vervoer Bedrijf

  Inleiding In 1870 bleek de tijd rijp voor de oprichting van een vervoersonderneming: de 'Amsterdamse Omnibus Onderneming' (AOO), als resultaat van een initiatief van een aantal bewoners van de plantagebuurt, die hun zaken midden in de stad hadden en plannen bedachten voor vervoer voor gezamenlijke rekening. Door deze toevallige afspraak werd de grondslag gelegd voor de paardentram: de 'Amsterdamsche Omnibus Maatschappij' (AOM), waar de AOO in opging. Ingaande 1900 werd de concessie van de AOM ingetrokken en werd de tramexploitatie na de naasting in beheer door de gemeente Amsterdam genomen ...

 10. Archief van de Gemeentelijke Sociale Dienst en rechtsvoorgangers

  Inleiding Het beleidsarchief van de Sociale Dienst over de periode 1 januari 1927 (oprichting) t/m 27 april 1943 is grotendeels verloren gegaan bij de brand die het hoofdkantoor verwoest heeft, nadat een vliegtuig was neergestort in de Reguliersdwarsstraat. Het beleidsarchief van de Sociale Dienst over de periode mei 1943-1950 is in 1985 overgebracht naar het Gemeentearchief Amsterdam. De beleidsarchieven over de periode 1950-1959 en 1960-1976 zijn resp. overgebracht in 1996 en 2000; beide inventarissen van beide archieven zullen over enige tijd beschikbaar worden gesteld aan het publiek. H...

 11. Archief van het Distributiebureau en de Distributiedienst

  Inleiding. De voorloper van de Gemeentelijke Distributiedienst, het Distributiebureau, werd in 1916 opgericht Het bureau had tot taak: uitvoering van en het toezicht houden op de naleving van de wetten, de ministeriële beschikkingen en besluiten met betrekking tot de distributie van levensmiddelen, brandstoffen en huishoudelijk artikelen. Het Distributiebureau werd in 1920 een gemeentelijke Dienst voor de Levensmiddelen, als onderdeel van de Centrale Dienst voor Levensmiddelen, met vier afdelingen: - Algemene Zaken, - Boekhouding, - Brood en meel - Winkels en magazijnen. Als gevolg van de E...

 12. Archief van de Inspectie voor de Repatrieeringswerkzaamheden te Amsterdam (Centraal Station en Westerdoksdijk)

  Inleiding Oprichting en opheffing Op 1 juni 1945 startte de repatriëring door het Nederlandse Rode Kruis van de Nederlandse burgers die vrijwillig dan wel onvrijwillig tijdens de oorlog naar het buitenland waren vertrokken en die zich na afloop van de oorlog in kampen of burgerkwartieren aan de oost- en zuidgrens van Nederland bevonden. De repatriëring van deze personen verliep voor een groot deel via Amsterdam. Om alles in goede banen te leiden, stelden de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op 18 mei 1945 de Dienst Inspectie voor de Repatrieering in die de grote groepen repatrianten ...

 13. Archief van het Wetenschappelijk Comité van Toezicht op het Onderzoek naar Amsterdamse Panden die een Belangrijke Rol in het Verzet 1940-1945 Hebben Gespeeld (Begeleidingscommissie van Tellingen)

  Inleiding Loco-burgemeester van Amsterdam E. Heerma verstrekte in februari 1986 opdracht tot het doen van onderzoek naar verzetspanden in Amsterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wim van Tellingen, wetenschappelijk mederwerker van het Gemeentearchief Amsterdam, onder toezicht van een wetenschappelijk comité bestaande uit mw. W. Pieterse, gemeentearchivaris, drs. A.H. Paape, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (tegenwoordig het NIOD), prof. dr. J.C.H. Blom, hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, E. Habold, conservator van het Verzets...

 14. Archief van het Deutsches Standesamt Amsterdam

 15. Archief van het Gemeentelijk Theaterbedrijf

  Inleiding De Archiefvormer 'Het was bij besluit van den Burgemeester van 26 september 1941, dat werd ingesteld een Gemeentelijk Theaterbedrijf, tot welks taak behoort de exploitatie van het gebouw van den Stadsschouwburg, alsmede bemoeiingen met de van gemeentewege te geven tooneel-, operete- en andere voorstellingen in dien schouwburg en elders. Tot directeur van het Gemeentelijk Theaterbedrijf werd benoemd H.D. van Dellen, hoofd afdeeling Kunstzaken der Gemeentesecretarie en van het Bureau voor Propaganda en Vreemdelingenverkeer en adjunct-adviseur aan het Bureau voor Organisatie en Effic...

 16. Archief van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen

  Inleiding Deze Stichting, kortweg G.M.F. genaamd, werd in 1951 bij notariële acte in het leven geroepen. Zij is ontstaan uit de behoefte tot samenwerking der diverse instellingen welke zich bezig hielden met het verlenen van bijstand aan militaire oorlogsslachtoffers. Voor nadere historische gegevens omtrent de diverse instellingen en de Stichting zie inv. Nr. 9.

 17. World War II

  The collection World War II has been created by DANS. The collection consists of datasets that have been deposited by researchers. Keywords provided by the data depositors have been used to create this thematic collection. Most of the datasets contain oral history materials. Many of these datasets are the result of the national program "Heritage of the War" (2005-2009) that improved access to the large variety of WOII collections and thereby contributed to the advance of knowledge of WOII

 18. Черкаська народна районна поліція, м. Черкаси

  Назви вибраних справ: Спр. 1. Списки полицейских и других служащих районной полиции и список служащих и сотрудников учреждений и предприятий Черкасс, которые имеют право пользоваться электроэнергией. 1942-43. 43 л. Спр. 2. Списки полицейских, выданные им расписки о доставке арестованных и передаче конфискованных денег, заявления и справки о регистрации велосипедов жителей Черкасс, отчет о административно-хозяйственных расходах и др. Б/д. 40 л. Спр. 3. Протоколы обысков и допросов, ордера на обыск и арест, заявления и доносы в полицию, квитанции по выплате штрафов, наложенных полицией; списк...