Archival Descriptions

Displaying items 1 to 12 of 12
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis
 1. Algemene Diamantbewerkersbond van België.

  We vermelden hier in de eerste plaats de twee ledenboeken, die een uitzonderlijke bron vormen voor de sociale geschiedenis van de diamantsector of genealogisch onderzoek. Het gaat om registers waarin leerling-diamantbewerkers werden ingeschreven, met vermelding van naam en familienaam, geboortedatum en –plaats, woonplaats, werkgever bij wie men in de leer ging, … Bij nagenoeg alle namen staat in de boeken eveneens een foto ingeplakt. Nr. 29.86 heeft betrekking op inschrijving van leerlingen bij “fabrieken niet in regel” (1932-1935); het tweede register onder nr. 29.87 betreft leerlingen ing...

 2. Archief Camille Huysmans.

  Dit archiefbestand, dat op moment van schrijven herordend en opnieuw genummerd wordt, bevat heel wat correspondentie die relevant is voor deze gids. Het gaat om briefwisseling en dossiers inzake dienstbetoon, het regelen van visa en verblijfspapieren, diverse vragen en verzoeken, … De Joodse bevolking komt hierin geregeld aan bod. We vermelden o.a. de correspondentie tussen Huysmans en allerlei particulieren en organisaties in verband met de opvang van naar Antwerpen teruggekeerde overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Ook over de kwestie van de Antwerpse diamantindustrie...

 3. Archief van ABVV-Gewest Antwerpen.

  Onder nr. 20 (1964) noteren we het dossier inzake de houding van Lode Craeybeckx in verband met het lidmaatschap van Joden van de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen, het nazisme en het antisemitisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 4. Archief van Fons Van Cleempoel.

  In dit bestand vinden we dossiers met daarin documenten opgemaakt of verzameld door het Anti-Fascistisch Front te Antwerpen, die verband houden met gebeurtenissen in de Joodse gemeenschap in Antwerpen (o.a. de aanslag van 1981, de situatie van de Joden in de USSR) en de mobilisatie van het AFF tegen neonazisme en negationisme. Het gaat o.a. om briefwisseling (onder meer een antisemitische dreigbrief aan Van Cleempoel), pamfletten en affiches (van het AFF maar ook de Partij van de Arbeid), notulen van vergaderingen, diverse werkteksten en documentatie, … uit de jaren ’70 en begin jaren ’80. ...

 5. Archief van Frans Buyens.

  Dit bestand is voornamelijk relevant voor de dossiers inzake de toneelstukken, films en documentaires van Buyens-Chagoll die handelen over diverse onderwerpen binnen de bredere thematiek van het nazisme en de Shoah. Het gaat naast briefwisseling (vb. over de opnames, productie, verdeling, exploitatie en receptie maar ook met geïnterviewde personen), nota’s en documentatie (vb. over het onderwerp, archiefonderzoek, recensies) ook over eerder technische stukken zoals draaiboeken, scenario’s (soms vertaalde versies), kostenramingen, stukken inzake de montage en mixage, synchronisatieschema’s, ...

 6. Archief van het Centrum voor Economisch en Socio-Cultureel Onderzoek (CESCO) en Geschiedenis Socialistische Arbeidersbeweging Antwerpen (GESABA).

  In dit bestand vermelden we uit het onderdeel ‘Centrale der Arbeiders van de Voeding- en Hotelbedrijven van België’ het verslag (1975) van Jacob Holzer inzake de vereniging van Joodse arbeiders tijdens het interbellum (nr. 1.7/1). Nr. 2.10.1/6 bevat een uitnodiging [1938] voor een protestmeeting tegen het uitwijzen van 35 Joodse kinderen, georganiseerd door de communistische vluchtelingenorganisatie Vlaamse Volkshulp. In nr. 1.5./59 vinden we een dossier (ca. 1942-1948) met betrekking tot de diamantindustrie tijdens de bezetting (met vermelding van de plundering en deportatie van Joden). Te...

 7. Archief van Luc Gorselé.

  Doos 22 bevat antisemitische propaganda en documentatie over extreemrechts en het antisemitisme. Het gaat om zowel fotokopies als originelen hoofdzakelijk uit de jaren ’30 en jaren 1970-1980. We noteren o.a. de propaganda van de Nationaal Volksche Beweging, Verdinaso en REX, evenals het antisemitische verkiezingspamflet Antwerpen boven??? van de Katholieke Partij (1938) en anti-Joodse propaganda uitgegeven door meer recente extreemrechtse groeperingen.

 8. Archief van Lydia Chagoll.

  Dit bestand bevat archiefmateriaal dat vooral dateert van de jaren vóór de samenwerking tussen Chagoll en Buyens. We noteren vooreerst allerlei persoonlijke documenten zoals privé-briefwisseling, diploma’s, stukken in verband met de studies van Chagoll enz. Verder heeft dit archiefbestand vooral betrekking op haar danscarrière – onder meer het Ballet Lydia Chagoll. Het bevat programma’s, notities, contracten met dansers, overeenkomsten met vb. de BRT/RTB, recensies van opgevoerde stukken, allerhande thematische dossiers (vb. over het opdoeken van het Ballet Lydia Chagoll in 1970) maar voora...

 9. Archief van Romain Deconinck.

  Onder nr. 1084 noteren we het programmaboekje van Bloed op Flassche (1938), de “plezante Joden revue” van Henri Van Daele. Het gaat om een satirisch stuk dat het antisemitisme en racisme van die tijd aan de kaak stelt. In het boekje vinden we de liedjesteksten (o.a. Lied der Jodinne). De nrs. 1071 en 1072 bevatten respectievelijk een programmaboekje en enkele foto’s van het ‘groot spektakelstuk’ Hiet-Lirre van Henri Van Daele, waarin o.a. een bedrijf voorkomt over “Een Duitsch Joodje in Gent”.

 10. Arthur Wauters.

  We noteren twee relevante dossiers in dit bestand. Het nr. 257 bevat stukken in verband met antisemitisme. Het gaat om een aantal nummers van antisemitische periodieken, in casu Service Mondial (mei 1938 en november 1939) en l’Antijuif (1938), het blad van Volksverwering/Défense du Peuple. Daarnaast ook een ongedateerd verslag over de antisemitische organisatie l’Internationale Raciste Paneuropéenne. Onder nr. 258 vinden we een dossier “betreffende de gevolgen van de instroom van Duitse migranten voor de Belgische economie”. Het gaat hier om een geannoteerde versie van het artikel l’Apport ...

 11. Belgische afdeling van de IVde Internationale.

 12. Collectie Beeld&Geluid.

  De collectie Beeld&Geluid bevat relevante stukken voor deze gids. Het gaat voornamelijk om foto’s, pamfletten en affiches, vaak naar aanleiding van allerlei herdenkingsplechtigheden, protesten tegen racisme en fascisme, tentoonstellingen, lezingen, … Enkele foto’s daterend uit de jaren ’30 en ’40 hebben betrekking op de antisemitische vervolgingen in Duitsland en het protest hiertegen in België. We noteren daarnaast ook foto’s van ondergedoken Joodse kinderen in de home Edward Anseele. In de collectie vinden we eveneens stickers en affiches van verschillende politieke organisaties ontwo...