Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Polderdistrict Buren

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 2. Gemeentepolitie te Baarn

  Dossiers daterend van of handelend over de oorlogsperiode 1940-1945 zijn integraal bewaard. Het archief bevat mogelijk persoonsdossiers van leidinggevende en/of markante figuren en correspondentie betreffende individuele personeelsleden tijdens de oorlogsjaren (inventarisnummers 1-3 respectievelijk 118-119)

 3. Gemeentebestuur Klundert 1811-1940

  Het archief bevat de neerslag van de taken van de gemeente.

 4. Archief Nederlands Volksherstel, afdeling Baarn, later Stichting Baarnsche Gemeenschap, 1945-1969

  De oprichtingsvergadering van Nederlands Volksherstel afdeling Baarn vond plaats op 10 mei 1945. Vanaf 18-02-1947 werden de werkzaamheden voortgezet onder de naam Stichting Baarnsche Gemeenschap. Volksherstel was een organisatie die zich bezighield met de maatschappelijke hulpverlening aan personen die oorlogsschade ondervonden. In inventarisnummer 1 bevindt zich correspondentie omtrent vermiste personen, inventarisnummer 4 bevat gegevens over gedeporteerde joden en in nummer 10 zijn persoonsgegevens van onderduikers aanwezig.

 5. Gemeentebestuur Andijk 1926-1978

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-57 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 556-616 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 661-711 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Gemeentebestuur Klundert, 1941-1970

  In de oorlogsjaren is de bevolking van Klundert zwaar op de proef gesteld. Het meest had men te lijden tijdens de periode van de bevrijding, in november 1944, daardoor kende de gemeen­te vele verwoestingen. Het centrum werd zo goed als weggevaagd en het dorp Moerdijk werd vrijwel in zijn geheel verwoest. De mensen vluchtten naar ondermeer Fijnaart en verder naar Oudenbosch. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.04 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.02.02 vindt u stukken b...

 7. Gemeentebestuur Baarn, 1814-1950

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Baarn in de periode 1814-1950 In de rubriek Bevolking kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. In de inventaris zijn geen notulen van vergaderingen van respectievelijk de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders aangetroffen met betrekking tot de oorlogsjaren. Evenmin is er correspondentie aangetroffen. Wel zijn agenda"s van ingekomen en verzonden stukken aanwezig van de jaren 1939-1946 in de inventarisnummers 1262-1268.

 8. Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn

  De stukken die de burgemeester ontvangt als uitvloeisel van zijn functie Hoofd Openbare Orde en Veiligheid, worden vaak apart gearchiveerd van het archief van het gemeentebestuur. Dit wordt meestal het kabinetsarchief genoemd. Het grootste deel van dit archief omvat de periode 1930-1945. Nadruk ligt hierbij op de organisatie van de mobilisatie van de dienstplichtigen voor het leger en op de organisatie van de evacuatie van mensen en vee bij een oorlogsdreiging. Gedurende de Tweede Wereldoorlog ging het om de opvang van geëvacueerden van elders. De rubriek Openbare Orde en Veiligheid is dan ...

 9. Haagsch Crisis Comité (HCC)

  In 1931 waren de gevolgen van de economische crisis doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking. In reactie hierop nam H.K.H. Prinses Juliana het initiatief tot de oprichting van een Nationaal Crisis Comité dat tot doel had de nood onder slachtoffers van de crisis te helpen lenigen. In verschillende gemeenten werd vervolgens overgegaan tot de oprichting van plaatselijke crisis comité's, die uitvoering gaven aan de regelingen van het NCC, en die tevens zelfstandig actie ondernamen ten bate van personen die door de crisis waren getroffen. In Den Haag werd op 27 november 1931 het Haagsch Cr...

 10. Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen

  De dienst Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen is opgericht in 1919. De dienst was in 1940 niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor de Haagse school- en kindertuinen, maar ook voor de braakliggende gronden voor de teelt van voedingsgewassen. Tevens werd leiding gegeven aan de tuin voor jeugdig werklozen aan de Leyweg aan aan een groep jonge Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk, die op Ockenburgh werden opgevangen en daar tuinarbeid verrichten. De Joodse vluchtelingen werden direct na de Duitse inval naar andere plaatsen overgebracht. Vele duizenden Haagse schoolkinderen kwamen ...

 11. Archief van de gemeente Zoetermeer, 1940-1961

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II.I.Bvindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden, in hoofdstuk II.II.C.2 stukken over personeelsaangelegenheden bij de politie. In hoofdstuk II.II.A zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 12. Maatschappelijk Hulpbetoon/Sociale Belangen

  Zie de geselecteerde inventarisnummers.

 13. Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling

  De Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw is op 16 juni 1945 opgericht. Een belangrijke functie vervulde de dienst in de opstelling van de door de gemeente aan het Rijk aan te bieden wederopbouwrekening. In 1947 nam de dienst de taken over van het Bureau Afwikkeling, Inkwartieringen en Vorderingen, en behandelde vele oorlogsschadegevallen. Van Duindorp was in 1945 een gevangenkamp gemaakt voor 5700 NSB’ers en andere foute of vermeend foute Nederlanders. De geïsoleerde ligging en het feit dat de wijk ontruimd was, maakten Duindorp er geknipt voor. De mannen zaten er maandenlang vast achter...

 14. Collectie correspondentie en documentatie van mr. W.H. Sprenger en F. Vink jr. te Moordrecht betreffende de Tweede Wereldoorlog, 1939-1950

  Het archief bevat stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.

 15. Collectie Tweede Wereldoorlog

  De in deze collectie samengebrachte stukken zijn van zeer verschillende herkomst en niet eenvoudig in te passen in andere archieven.

 16. Gemeente Terschelling (1811) 1900-1943 (1952)

  Tot 1942 viel Terschelling onder Noord-Holland. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In paragraaf 06.01 en 06.02 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 06.13 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In paragraaf 06.17 en 06.34 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 17. Gemeentebestuur 1937-1952

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-53 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 684-800 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 858-871 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 18. Gemeentebestuur Leusden

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Leusden 1930-1969. Inventarisnummers 828 en 843 bevatten notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W met betrekking tot de oorlogsjaren. Wellicht is ook informatie met betrekking tot de oorlog aanwezig in inventarisnummers 823-824 (stukken betreffende de verkiezing en bezoldiging van raadsleden 1943-1947), in inventarisnummers 856-858 (burgemeestersdossiers 1931-1968) en in de inventarisnummers 865-881 (personeelsdossiers 1930-1969). Mogelijk is ook relevante informatie aanwez...

 19. Archief van de gemeente Hoensbroek. 1940-1947

  Tot 1982 was Hoensbroek een zelfstandige gemeente. Sindsdien maakt Hoensbroek als stadsdeel van Heerlen deel uit van de gelijknamige gemeente. Het archief vormt de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Door de specifieke periode waarover dit archief handelt, zijn praktisch alle hierin voorkomende stukken in meer of mindere mate oorlogsgerelateerd. Onder 5.1 en 5.2 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder 3.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie....

 20. Visschershaven, Haven- en Marktwezen

  Vanouds bestond in Den Haag het ambt van marktmeester. Deze had tot taak de marktgelden te innen en toe te zien op een ordelijk verloop van de verdeling van de plaatsen op de markt. De havenmeester deed zijn intrede in 1850, toen de Raad besloot haven-, kade- en liggeld te gaan heffen. Zijn belangrijkste taak was de controle over de inning van de havengelden. De functies van haven- en marktmeester waren vaak verenigd in één persoon. De taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke overheid namen toe met de economische groei van de stad: in 1901 werd de eerste Laakhaven geopend, in 190...