Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 39
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Noord-Hollands Archief
 1. Archief van de voormalige Armbesturen en het Plaatselijk Crisiscomité te Haarlemmerliede en Spaarnwoude

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 2. Archief van de Parochie Sint Gregorius van Utrecht te IJmuiden

  Tijdens de mobilisatie wordt het Forteiland voor IJmuiden in volledige staat van paraatheid gebracht. In de Kanaalstraat wordt een rooms-katholiek Militair Tehuis ingericht. De hoofdonderwijzer van de Heilig Hartschool staat aan de leiding. In 1939 wordt, als eerste van een reeks vorderingen, de Jongensschool opgeëist door Defensie. Het verenigingsgebouw volgt snel. In juli 1940 wordt bericht ontvangen, dat de herstelkosten van beide gebouwen zullen worden vergoed. Daarna volgt een reeks van bepalingen en richtlijnen zoals over 'het niet mogen vlaggen op tot dusver gebruikelijke dagen, het ...

 3. Rector van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 4. Archief van de Sociale Raad te Haarlem

  De Armenwet van 1912, die de organisatie van het armwezen regelt, geeft aan de gemeenten de mogelijkheid om het werk van de vele instellingen van weldadigheid te coördineren, door het instellen van een armenraad. Bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1913 is er in Haarlem een armenraad opgericht. Iedere instelling van weldadigheid, die voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 3 van de Armenwet, kan een vertegenwoordiger in de armenraad aanwijzen, samen vormen zij de armenraad. De zittingsperiode van deze raad is vier jaar. Zeven maanden vóór het verstrijken van deze termijn, richt het bestuur v...

 5. Familiearchief Veen-Brons

  Het archief bevat ondermeer 'rondzendbrieven' betreffende diverse onderwerpen waaronder de Tweede Wereldoorlog.

 6. Archief van de Gemeentelijke Dienst voor het Betalingsverkeer te Haarlem

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 7. Archief van het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude), 1933-1960

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur.

 8. Archief van de Veerpolder onder Haarlem

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 9. Archief van het provinciaal bestuur. 1851-1943

  Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken....

 10. Archief van het Gemeentebestuur van Velsen (Gemeente Velsen), 1925-1975

  De voortekenen van de oorlog waren al vroeg zichtbaar in de gemeente. Al in 1938 werden militairen ingekwartierd in o.a. de buitenplaats Beeckestijn en werd het bij de aanleg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal in 1925 ontstane kustfort IJmuiden in gebruik genomen. De Nederlandse overheid liet de monding van het Noordzeekanaal in mei 1940 blokkeren door schepen af te zinken. Voor kleinere schepen bleef de haven ondanks de blokkade wel toegankelijk. Kort na de Duitse inval probeerden vele mensen het land over zee te ontvluchten, onder meer via de haven van IJmuiden. Er waren weinigen die ...

 11. Gemeentebestuur van Uithoorn

  Gedurende de Duitse bezetting in de periode 1940-1945 werd de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders "buitenspel" gezet. De taken werden vanaf juli 1941 waargenomen door de burgemeester. Een aantal gebouwen, waaronder de burgemeesterswoning, werd in die tijd door de Duitsers gevorderd. Dit archief bevat de administratieve neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Uithoorn.Ook de series notulen van de Gemeenteraad, het College van B en W in de periode 1939-1941 en vanaf 1945-1947, en series met correspondentie kunnen relevant materiaal bevatten.

 12. Gemeentebestuur van Aalsmeer

  Dit archief bevat de administratieve neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Aalsmeer. Ook de series notulen van de Gemeenteraad, het College van B en W in de periode 1939-1941 en vanaf 1945 en volgende jaren, en de series met correspondentie kunnen relevant materiaal bevatten.

 13. Archief van het kleuter- en lager onderwijs Amsterdam

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de onderwijsinstelling.

 14. Gemeentebestuur van Heemstede

  In de oorlogsjaren werden veel joodse inwoners gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zo was dat op 18 mei 1942 het geval met 92 joodse ingezetenen. Eén van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland was in 1941 de groep rond Broeder Joseph en Henk Schoenmaker, die via een radio-installatie in contact stonden met Engeland. Als gevolg van verraad is deze groep opgerold en zijn zij en anderen gefusilleerd. Het verzetsmonument van Mari Andriessen aan de Vrijheidsdreef, een gedenkplaat in de Havenstraat en in het raadhuis en een verzetswijk, waarvan de straten zijn vernoemd naar verze...

 15. Gemeentepolitie te Beverwijk

  In 1870 werd de politie gevormd door één veldwachter die voor de nachtelijke rondes werd bijgestaan door twee nachtwachten of kleppermannen. Deze nachtwachten werden in 1875 vervangen door twee agenten van politie. In 1904 werd het korps weer uitgebreid met twee veldwachters die de openbare orde handhaafden. Vanaf 1930 bestond de gemeentepolitie uit 14 man. Na 1940 kwam er een tweede klerk bij. De twee veldwachters, voorheen onderdeel van de rijkspolitie van Wijk aan Zee en Duin, werden na de samenvoeging toegevoegd aan het Beverwijkse korps, het aantal kwam toen op 16 man. Na de bevrijding...

 16. Archief van de Doopsgezinde gemeente Aalsmeer

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 17. Gemeentepolitie te Zandvoort

  Van belang voor de studie naar de gang van zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de diverse series ' Registers met dag- en nachtrapporten' en de Registers op de processen-verbaal".

 18. Gemeentebestuur van Zandvoort

  Zandvoort ontwikkelde zich in de eerste decennia van de 20ste eeuw een steeds grotere toeristische trekpleister. De oorlog maakte echter een einde aan deze voorspoedige ontwikkeling. De Ortskommandant van Haarlem liet verschillende verordeningen bekendmaken, waaronder inkwartiering, vordering van goederen, paarden en arbeidskrachten. 'Zomers Buiten' en ander percelen, waaronder het Grand Hotel, werden door de bezetter gevorderd. Op 23 mei 1942 werd de toegang tot het strand voor de gehele bevolking verboden en ook werd een verbod uitgevaardigd om voor de kust te vissen. Op 6 november 1942 w...

 19. Gemeentebestuur van Beverwijk

  Dit archief bevat de schriftelijke neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Informatie over Beverwijk in de Tweede Wereldoorlog is naast de specifiek beschreven inventarisnummers te vinden in de series Raadsvoordrachten 1940-1941 en van de eerste jaren na de oorlog (inventarisnummers 32-33 en 6135-6136) en in de agenda's van de vergaderingen van Burgemeesters en Wethouders over diezelfde periode (inventarisnummers 57-63). Onder de rubriek Financiën vindt u onder andere begrotingen, gemeenterekeningen en bijlagen van de gemeenterekeningen met betrekking tot de oorlogsjaren.

 20. Archief Dienst Publieke Werken te Bloemendaal, (1882) 1931-1998

  Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.