Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 1,880
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archief van het Fort van Breendonk.

  Het archief- en documentatiemateriaal bewaard in het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk valt uiteen in verschillende onderdelen. De archieven gevormd door de administratie zelf zijn van belang voor het algemene bestuur en de werking van het NGFB. We noteren o.a. notulen van vergaderingen van de beheerraad (vanaf 1947), activiteitenverslagen van de beheerraad (1947-1955), correspondentie, wetgeving, thematische dossiers etc. Sommige stukken zijn rechtstreeks van belang voor deze gids – zie vb. het dossier inzake antisemitische opmerkingen in het Gouden Boek (nr. 1454). Ten tweede bewaa...

 2. Stichting Comité Joods Verzet

  aard van de archiefbestanddelen Het volledige archief bestaat uit de oprichtingsakte, enige correspondentie, financiële overzichten, kopij voor het Auschwitz Bulletin en enkele krantenknipsels.

 3. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti

  Опис 2 містить документацію стосовно історії Другої світової війни та окупаційного режиму, яку було підготовлено співробітниками архіву невдовзі після звільнення області, зокрема "Хронологічні довідки про дати окупації та звільнення населених пунктів області", а також інші матеріали. Спр. 77а. Хронологический справочник населенных пунктов за период временной немецкой оккупации Запорожской области. 1946. 352 арк. Спр. 193. Документальный сборник «Немецко-фашистские оккупанты в Запорожской области». 150 арк. Спр. 194. Хронологический сборник о датах оккупации немецко-фашистскими войсками насе...

 4. Bloch, M., L. en A.

 5. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  Опис № 2 - 242 справи. Назви окремих справ, що містять інформацію про окупаційну та місцеву адміністрацію, нацистську політику народонаселення, людські втрати під час окупації та Голокост. Дело 110. Мероприятия отдела по выполнению директивы ЦК и СНК. Обращение Буденного к населению. Справки, докладные записки обкома, горкомов, райкомов о необходимом количестве вагонов для эвакуации. Дело 123. Информации, справки обкома партии о социально-экономическом состоянии области после освобождения от захватчиков, организации соцсоревнования, подборе и укомплектовании руководящими и пропагандистскими...

 6. Verzameling P. Wijbenga

  • Tresoar
  • 340
  • Dutch
  • 1936-1977
  • 1 meter; 252 inventarisnummers

  Pieter Wijbenga, wiens verzameling documentatiemateriaal over de Tweede Wereldoorlog hier wordt beschreven, bekleedde een centrale funktie in het Friese verzet. Woonachtig te Drachten als boekhoudleraar en directeur van de gemeentelijke Distributiedienst, raakte hij tijdens de oorlog al spoedig betrokken bij verschillende vormen van verzet. Na de opheffing van de politieke partijen in 1941, bestonden zijn eerste clandestiene activiteiten uit bijeenkomsten met leden van de opgeheven kiesvereniging van de Anti-Revolutionaire Partij te Drachten. Van hieruit groeiden contacten met het schoolver...

 7. Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974)

  • Nationaal archief
  • 2.13.71
  • Dutch
  • 1941-1947
  • 84 meter; 3167 inventarisnummers

  Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van ...

 8. Сільські управи Херсонщини (ОАФ)

  • Village boards of Kherson region (joint collection)

  Великоолександрівський район, Борозенська сільська управа. Спр. 3. Документи (розпорядження, обіжники, відомості, списки) про стягнення податків з населення; список громадян по сільуправі 1922-1924 років народження. 1941-43. 126 арк. Спр. 4. Відомості про кількість населення по сільуправі; акти, списки інвентаризації майна місцевих установ і організацій. 1942-43. 82 арк. Новогригор'ївська сільська управа. Спр. 9. Накази, розпорядження, вказівки Великоолександрівського гебітскомісара про перепис населення, роботу кустарних промислів, встановлення «нового порядку», стягнення митних зборів, пе...

 9. Ministerie van Wederopbouw. Archief van het Bestuur voor Schade aan private goederen.

  De individuele dossiers oorlogsschade aan private goederen (ook kortweg “oorlogsschadedossiers” / “dossiers dommages de guerre” genoemd) zijn een bijzonder waardevolle bron voor historisch onderzoek. Het bestand valt uiteen in twee grote reeksen. De dossiers van de ‘centrale’ reeks zijn integraal bewaard. Wat de ‘provinciale’ reeks betreft, werden enkel dossiers met foto’s, kaarten, plattegronden of andere opvallende stukken overgehouden. Op moment van schrijven is de verhuisoperatie nog aan de gang. In het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier bevinden zich momenteel van de centr...

 10. Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat uit correspondentie, verslagen, krantenknipsels, diskettes, jaarstukken en financiële overzichten.

 11. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), 1945-1958 (1983)

  • Nationaal archief
  • 2.09.08
  • Dutch
  • 1945-1983
  • 67.6 meter; 2329 inventarisnummers

  De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden betoond te bestraffen. Aan de basis lag het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) (D61) van 22 december 1943. Bijzonder was de rechtspleging in zoverre dat er sprake was van een mengeling van burgerlijk en militair recht, een speciaal voor dat doel in het leven geroepen opsporingsapparaat en Bijzondere Gerechtshoven. Bovendien kregen de veroordeelde politieke delinquenten te maken met een bijzondere strafm...

 13. Nederlands Israëlitische Gemeente te Haarlem

  Het aantal Joden in Haarlem was eind 18e eeuw vrij klein; een telling in 1798 te Haarlem kwam op 131 uit. In de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw volgde een gestage groei. In 1941 was het ledencijfer van de kerkgemeente 925, waarvan 778 personen woonachtig waren in Haarlem en de overigen in Bloemendaal en Heemstede. De zorgwekkende toestand van de Joden in Duitsland en de toenemende agressie van de Duitse regering zullen hun schaduwen geworpen hebben op de Joodse gemeente. De Duitse inval ontnam velen de moed; het pad leidde nu onafwendbaar naar de ondergang. Steeds meer maatregelen we...

 14. Gemeentebestuur Oss, 1930 - 1960

  Oss werd niet in de oorlogshandelingen van begin mei 1940 betrokken en liep in deze dagen derhalve ook geen schade op. De bezetter nam op 12 mei 1940 het bestuur van de stad over. Zoals elders probeerde hij ook hier met de bevolking aan te pappen en liet aanvankelijk zo veel mogelijk de bestaande situatie intact. Spoedig werd de voedseldistributie ingevoerd. Op 8 januari 1941 overleed burgemeester Ploegmakers. Tot zijn opvolger werd 15 mei daaropvolgend benoemd: mr. L.J.H.Ch.A. de Bourbon. De nieuwe burgemeester kon zich zeer slecht verenigen met de activiteiten van de Duitsers. Reden waaro...

 15. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. De jaren veertig in Almelo, aanvullende inventarisatie van het gemeentearchief Almelo over de jaren 1940-1949

  • Archief Almelo
  • archief-blok/-708056824
  • Dutch
  • 1940-1949
  • 119 inventarisnummers

  De verkeersgeografische ligging van de stad is tot de jaren '30 niet gunstig. Vanaf de voltooiing van de Twentekanalen en met name de aanleg van het zijkanaal naar Almelo, gereed in 1938, is er al wel een zeer belangrijke scheepvaartverbinding en een belangrijke vestigingsplaats voor de industrie ontstaan. Zo heeft de stad niet alleen een scheepvaartverbinding met het noorden via het Overijssels Kanaal met Duitsland via het kanaal Almelo-Nordhorn, maar ook in het westen en zuiden gekregen. De verbinding met Duitsland via het kanaal naar Nordhorn hangt overigens in 1942 en in de periode '49-...

 17. Вінницька міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця.

  Розпорядження, постанови, накази Рейхскомісара України; накази Житомирського генерал-комісара; обіжники, постанови, накази, протоколи нарад управи; фінансові плани райконтор зв'язку; кошториси; звіти управи та її віддідлів; статути підприємств, їх плани, кошториси та звіти; положення, інструкції та пам'ятки з питань торгівлі; акти обстеження підприємств, оцінювання рухомого і нерухомого майна; креслення будівель цехів заводів та схеми їх водопостачання; документи про обрання старост сільських общин, про паспортизацію та ре-єстрацію працездатного населення; копії посвідчень та довідок Вінниц...

 18. Bureau/Sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie, (1941-1944) 1945-1976; Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht, (1940-1944) 1945-1952

  Bij het aanleggen van nieuwe wegen, het omploegen van grond of het uitbaggeren van sloten worden nog veelvuldig uit de Tweede Wereldoorlog stammende veldgraven aangetroffen. Sedert 1945 is de verantwoordelijkheid voor ruiming, berging en identificering ten behoeve van nabestaanden bij de minister van Defensie neergelegd. De organisatie die daarvoor werd opgericht was ook belast met de militair operationele ruimtaak in oorlogsomstandigheden. In de praktijk zijn de werkzaamheden van deze organisatie voornamelijk gericht op de civiele maatschappij in het kader van het algemeen belang. Tussen 1...

 19. Archief van de gemeente Almelo 1940-1949

  • Archief Almelo
  • archief-blok/-1424586060
  • Dutch
  • 2604 inventarisnummers

  De verkeersgeografische ligging van de stad is tot de jaren '30 niet gunstig. Vanaf de voltooiing van de Twentekanalen en met name de aanleg van het zijkanaal naar Almelo, gereed in 1938, is er al wel een zeer belangrijke scheepvaartverbinding en een belangrijke vestigingsplaats voor de industrie ontstaan. Zo heeft de stad niet alleen een scheepvaartverbinding met het noorden via het Overijssels Kanaal met Duitsland via het kanaal Almelo-Nordhorn, maar ook in het westen en zuiden gekregen. De verbinding met Duitsland via het kanaal naar Nordhorn hangt overigens in 1942 en in de periode '49-...