Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд).

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Опис 2. Вибрані справи з опису 2 містять відомості про окупаційний режим, політику народонаселення та Голокост (указані також крайні дати та обсяг справ). Спр. 1. Распоряжения шефа районной управы, Апостоловский район, Солдатская сельуправа. 1941-42. 549 арк. Спр. 4. Приказы и распоряжения Апостоловской районной управы о запрещении советской пропаганды и оказании помощи военнопленным, выдаче наград за арест коммунистов и партизан, переписка с райуправой по хозяйственным вопросам. 1941-42. 242 арк. Спр. 10. Приказы и распоряжения Васильковской районной управы, гебитскомиссара; планы поставок...

 2. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 3. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 4. Antwerps Joods Historisch Archief - Archief van Sylvain Brachfeld.

  Het ‘Antwerps Joods Historisch Archief – Archief van Sylvain Brachfeld’ is een uitzonderlijk diverse verzameling archief en documentatie. We noteren vooreerst het archiefmateriaal dat betrekking heeft op het privéleven van Sylvain Brachfeld en zijn familie. Het gaat o.a. om een omvangrijke reeks dossiers met briefwisseling en allerhande persoonlijke documenten (rijbewijzen, lidkaarten enz). Ten tweede vinden we onder de rubrieken “Antwerps Joods verleden” en “Belgisch Joods verleden” dossiers en losse stukken terug over de meest uiteenlopende onderwerpen betreffende het Jodendom en de Joods...

 5. Inventaris van de archieven van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, 1922-1969

  • Nationaal archief
  • 3.17.17.04
  • Dutch
  • 1922-1969
  • 124.5 meter; 3589 inventarisnummers

  De Kamers van Koophandel hebben als doelstelling bevordering van handel en nijverheid in de regio. Het eerste deel van het archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1922-1969 is onderverdeeld in een algemeen deel, met vergaderstukken en jaarverslagen van diverse besturen en commissies, en een bijzonder deel dat betrekking heeft op het voortbestaan van de organisatie en de taakuitvoering. Stukken die direct verband houden met de taakuitoefening betreffen onder andere belangenbehartiging van het bedrijfsleven en bevordering van samenwerking op economisch vlak op zowel (i...

 6. Archief van de Inspectie voor de Repatrieeringswerkzaamheden te Amsterdam (Centraal Station en Westerdoksdijk)

  Inleiding Oprichting en opheffing Op 1 juni 1945 startte de repatriëring door het Nederlandse Rode Kruis van de Nederlandse burgers die vrijwillig dan wel onvrijwillig tijdens de oorlog naar het buitenland waren vertrokken en die zich na afloop van de oorlog in kampen of burgerkwartieren aan de oost- en zuidgrens van Nederland bevonden. De repatriëring van deze personen verliep voor een groot deel via Amsterdam. Om alles in goede banen te leiden, stelden de Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op 18 mei 1945 de Dienst Inspectie voor de Repatrieering in die de grote groepen repatrianten ...

 7. Inventaris van het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families, 1710-1986

  • Nationaal archief
  • 2.21.270
  • Dutch
  • 1710-1986
  • 9 meter; 504 inventarisnummers

  Het archief van de familie Laman Trip en aanverwante families bevat voor een groot deel stukken die afkomstig zijn van jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip (1905-1985). Deze archiefbescheiden betreffen onder ander van zijn werkzaamheden bij de N.V. Philips zoals stukken betreffende zijn activiteiten in het Philipscommando in het concentratiekamp Vught, als directeur van de Nederlandse Kabel Fabriek en als lid van de Johanniter Orde In Nederland. Jhr. Herman Laman Trip (1840-1928) en Jhr. Willem Laman Trip (1877-1972) waren adjudant in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina; Willem is daar...

 8. Колекція документів Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945

  Вибрані назви окремих справ: Спр. 14. Хронологический справочник о временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками населенных пунктов Черниговской области и их освобождении Красной армией (верстка).118 арк. Спр. 18. Сборник документов «Зверства и злодеяния н-ф захватчиков на Черниговщине и борьба советского народа за свое освобождение». 394 арк. Спр. 19. Черновые материалы к сборнику «Зверства и злодеяния…», насильственный угон в Германию, письма угнанных и др. 56 арк. Спр. 20. То же, борьба с партизанами, регистрация населения и др. 44 арк. Спр. 21. То же, подпольные и антифашистские ...

 9. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  Опис 1 - Справи колекції документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху, іншим формам антифашистського спротиву, що діяли на території Полтавської області у період ВВВ. Selected titles of the files containing information on occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Опись № 1 – Дела коллекции документов по партийному и комсомольскому подполью, партизанскому движению, другим формам антифашистского сопротивления, действовавших на территории Полтавской области в период ВОВ. Д. 28. Сообщение областной ЧГК. Список злодеяний и виновников...

 10. Archief van de Luchtbeschermingsdienst

  Inleiding Op 23 april 1936 wordt de wet betreffende bescherming tegen luchtaanvallen aangenomen. De burgemeester wordt met de uitvoering van de wet belast, en in zijn plaats de commandant van de brandweer. In Amsterdam was de commandant van de brandweer reeds bij besluit van 24 februari 1928 door Burgemeester en Wethouders benoemd als verantwoordelijke voor de luchtbescherming in de hoofdstad. De wet van 1936 schrijft voor dat reeds in vredestijd de nodige maatregelen tegen luchtaanvallen moeten worden getroffen. Aangezien Amsterdam wordt ingedeeld in de eerste (grootste) gevarenklasse, bet...

 11. Caransa, A.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat voornamelijk manuscripten en lezingen van Caransa. Verder bevat het archief een kleine hoeveelheid correspondentiemateriaal en een aantal oudere documenten, zoals een verslag van de terugreis naar Nederland, dat hij in 1945 schreef.

 12. Durlacher, G.L.

  Het archief bestaat voor een groot deel uit verslagen van gesprekken met overlevenden van de Jodenvervolging, alsmede uit correspondentie van dhr. Durlacher, congresverslagen en door Durlacher bijeengebracht materiaal gebruikt als verdere documentatie voor het schrijven van zijn boeken.

 13. Чернігівська міська управа, м. Чернігів Чернігівської області

  Назви вибраних справ: Спр. 1. Печатные приказы, распоряжения и объявления местной комендатуры и городской управы об организации районных управлений и старостатов и их задачах, уплате налогов и др. вопросам.33 арк. Спр. 2. Приказы по городской управе о штатных расписаниях, назначении и увольнении служащих. Докладная записка Баран-Бутовича по вопросу освобождения из лагерей военнопленных, жителей Чернигова и ближайших сел.43 арк. Спр. 3. Приказы Горуправы о регистрации городского населения и гужевого транспорта, сдаче пишущих машинок, ротаторов и разного имущества, взятого населением в учрежд...

 14. Ministerie van Defensie: Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS), 1940-circa. 1956

  • Nationaal archief
  • 2.13.137
  • Dutch
  • 1940-1956
  • 3,3 meter; 1918 inventarisnummers

  De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten geven een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Het archief omvat het leeuwendeel van het archiefmateriaal dat is voortgekomen uit de verschillende onderdelen van beide verzetsorganisaties. Dit zijn van de OD o.a. de agenda's en correspondentie van het Hoofdkwartier, het materiaal betreffende verschillende bureaus ressorterend onder de Generale Staf, evenals de archieven van de overige secties van de Ordedienst.In de rubrieken die de vers...

 15. Hoedenfabriek Gebr. Verduin

  Het archief bestaat voornamelijk uit persoonlijke documenten, contracten, correspondentie, personeelsadministratie en financiële administratie. Daarnaast bevat het archief bouwtekeningen.

 16. Archief van het Gemeentebestuur van Velsen (Gemeente Velsen), 1925-1975

  De voortekenen van de oorlog waren al vroeg zichtbaar in de gemeente. Al in 1938 werden militairen ingekwartierd in o.a. de buitenplaats Beeckestijn en werd het bij de aanleg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal in 1925 ontstane kustfort IJmuiden in gebruik genomen. De Nederlandse overheid liet de monding van het Noordzeekanaal in mei 1940 blokkeren door schepen af te zinken. Voor kleinere schepen bleef de haven ondanks de blokkade wel toegankelijk. Kort na de Duitse inval probeerden vele mensen het land over zee te ontvluchten, onder meer via de haven van IJmuiden. Er waren weinigen die ...

 17. Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953)

  Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de economische oorlogsvoering. De basis daarvoor werd gelegd in het Koninklijk Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6), dat bepaalde dat rechtsverkeer met vijandelijk gebied slechts mogelijk was met toestemming van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (CORVO), en A1, waarin geregeld werd dat Nederlands bezit in het buitenland, waarvan de eigenaren in bezet gebied waren, onder beheer kwam van door de Nederlandse regering ingestelde commissies. Andere taken van Justitie waren de Politie-Buitendienst, de Bi...

 18. Digitale kopie van het archief van de International Tracing Service te Bad Arolsen.

  Dit indrukwekkende geheel is in feite een conglomeraat van archieven van heel wat verschillende organisaties en instellingen, samengebracht en/of gekopieerd door de ITS om opzoekingen naar personen mogelijk te maken. De focus van dit complexe archief ligt dan ook op de voornaamste groepen slachtoffers – vervolgde personen, dwangarbeiders en displaced persons. De Centrale Naamindex is met meer dan 42 miljoen digitale beelden de meest uitgebreide reeks. Dit steekkaartensysteem fungeert als het globale zoekinstrument voor de identificatie van personen. De verschillende types steekkaarten dekke...

 19. Archieven van de gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817, Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820 en Rossum 1821-1955

  De gemeente Rossum heeft als zelfstandige gemeente bestaan tot aan 1955. Niet onbetwist overigens: verscheidene malen is er gedurende de jaren 1926-1934 geprobeerd om Rossum toch weer samen te voegen met andere gemeenten, waarbij Hurwenen en Heerewaarden soms ook weer betrokken waren. In augustus 1940 schreef de burgemeester een brief aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken met het verzoek om Rossum, Hurwenen en Heerewaarden maar weer samen te voegen. Waarschijnlijk door de oorlog is dit plan nooit verder behandeld. Vanaf 1945 zijn er besprekingen geweest over een gemeentelijke he...

 20. Familie Hanemann-Kelemen

  Het archief bestaat hoofdzakelijk uit persoonlijke documenten en correspondentie. Daarnaast zijn er ook knipselalbums, persoonlijke aantekeningen, foto's en audiovisuele documenten.