Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 33
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Haags Gemeentearchief
 1. 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging

  De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging werd opgericht in 1854. De vereniging had tot doel: "bevordering van de onderlinge vriendschap en de behartiging van de belangen des boekhandels en der aanverwante vakken" in (en ook om) Den Haag, en voorts het verzamelen van documentatie voor de geschiedschrijving van de Haagse boekhandel. Het was een vakvereniging en een gezelligheidsvereniging. In 1942 werd besloten het kapitaal van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereniging veilig te stellen door het onder te brengen in de daarvoor opgerichte Stichting 's-Gravenhaagsch Ondersteuningsfond...

 2. Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh

  Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. Een aanzienlijk deel van de cliëntendossiers in het archief van advocaat Nijgh heeft betrekking op beheerskwesties, eigendom van ond...

 3. Nederlands Israëlitische Gemeente na 1945

  De Hoogduitse Joodse Gemeente van 's-Gravenhage die officieel de naam Adath Jessurun droeg, en in het gewone Joodse spraakgebruik kille koudesj Haag heette, werd gesticht aan het begin van de achttiende eeuw. Nadat in 1942 ten gevolge van de oorlog de bestuurscolleges van de Nederlands Israelitische Gemeente waren opgehouden te functioneren, werd het beheer overgedragen aan een commissie bestaande uit notaris A.C. van Mourik Broekman, de heer A. Schilder namens het accountants-kantoor Van Dien en mr. J.M. van der Flier. Door deze commissie werden noodzakelijke betalingen gedaan en ontvangst...

 4. Armenraad, sedert 1946 Sociale raad, sedert 1965 Stichting sociale raad

  De Haagse Armenraad werd geïnstalleerd in 1913 en verenigde vele instellingen op het terrein van de armenzorg.

 5. Bank van leening, sedert 1939 Gemeentelijke leen- en voorschotbank, sedert 1949 Gemeentelijke kredietbank

  De Gemeentelijke leen- en voorschotbank verstrekte kredieten aan particulieren. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 6. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 7. Bond van ambtenaren bij Departementen van algemeen bestuur en Hooge colleges van Staat te ’s-Gravenhage, ‘Departementsbond’

  De Bond van ambtenaren bij Departementen van algemeen bestuur en Hooge colleges van Staat te ’s-Gravenhage is in 1904 opgericht om de belangen van de rijksambtenaren te behartigen. De mededelingen van de bond tonen de maatregelen van de Duitse beztter voor rijksambtenaren, zoals het ontslaan van de joodse ambtenaren.

 8. Dick Houwaart

  Dick Houwaart deed uitgebreid onderzoek naar Friedrich Weinreb en de Joodse samenleving in Den Haag. Hij publiceerde het boek Weinreb. Een witboek. Friedrich Weinreb (Lemberg (Lviv), Oekraïne,1910 - Zürich, 1988) was een joodse schrijver en econoom. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde Weinreb een controversiële rol.

 9. Drukkerij Lankhout

  De Duitse bezetter dwong vader en zoon Lankhout, op grond van hun joodse afkomst, in 1941 de directie van de Drukkerij Lankhout te verlaten. Fred. Lankhout heeft in 1942 gepoogd via Zuid-Frankrijk bevrijd gebied te bereiken, maar is tijdens zijn vlucht gepakt en nadien doodgeschoten. De laatste aandeelhoudersvergadering kwam in 1942 bijeen, daarna is Rotterdamse NSB-er Schollaert als Verwalter in de drukkerij geplaatst. Na de Spoorwegstaking in 1944 kwam het bedrijf stil te liggen. Een verslag van de gebeurtenissen bij Drukkerij Lankhout tijdens de Tweede Wereldoorlog is opgenomen in de not...

 10. Familie Seeligman-Kolkman

  Stukken afkomstig van mevrouw N. Seeligman-Kolkman, 1927-1971. De familie Seelingman woonde aanvankelijk Gouwestraat 44, vervolgens van Beuningenstraat 57 en tot de evacuatie in de oorlog Van Aerssenstraat 265. Hierna op verschillende adressen in Rijswijk.

 11. Families Barsam, Boutelje en Hausmann, Harstenhoekweg 111 en 113

  In de kelder van het woonhuis aan de Harstenhoekweg 111 werden bij verbouwingswerkzaamheden archiefdocumenten aangetroffen. Tussen een grote hoeveelheid puin werd de papieren nalatenschap van drie Joodse families (Barsam, Boutelje en Haussmann) die woonachtig waren op de adressen Harstenhoekweg 111, 113 en 115 aangetroffen. Het betreft zowel persoonlijke papieren van deze families, als de bedrijfsadministratie van Simon Boutelje van zijn fabriek ter vervaardiging van vanillesuiker aan de Oude Zijdsvoorburgwal 149 te Amsterdam en administratie van de winkel in damesconfectie van Eliaszer Hau...

 12. Gemeentebestuur 1937-1952

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-53 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 684-800 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 858-871 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 13. Gemeentebestuur 1953-1990

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente.

 14. Gemeentelijk bouw- en woningtoezicht

  Op 1 juli 1906 werd de verordening, regelende de Bouwpolitie ingetrokken en het Gemeentelijk Bouwen Woningtoezicht ingesteld. Er ontstond een dienst waarvan de afdelingen werden belast met Bouwtoezicht, Woningtoezicht, Hinderwet en onderzoek van bouwmaterialen. Daarnaast was er een afdeling "Algemene Dienst". De dienst is belast met de uitvoering van voorschriften waaraan nieuw te bouwen en te verbouwen woningen. Bovendien is de Dienst verantwoordelijk voor het toezicht op woningen en voor de onbewoonbaarverklaring van woningen. Ook adviseert de Dienst aan het College van Burgemeester en we...

 15. Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen

  De dienst Gemeentelijke Dienst School- en kindertuinen is opgericht in 1919. De dienst was in 1940 niet alleen verantwoordelijk voor de zorg voor de Haagse school- en kindertuinen, maar ook voor de braakliggende gronden voor de teelt van voedingsgewassen. Tevens werd leiding gegeven aan de tuin voor jeugdig werklozen aan de Leyweg aan aan een groep jonge Joodse vluchtelingen uit Oostenrijk, die op Ockenburgh werden opgevangen en daar tuinarbeid verrichten. De Joodse vluchtelingen werden direct na de Duitse inval naar andere plaatsen overgebracht. Vele duizenden Haagse schoolkinderen kwamen ...

 16. Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling

  De Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw is op 16 juni 1945 opgericht. Een belangrijke functie vervulde de dienst in de opstelling van de door de gemeente aan het Rijk aan te bieden wederopbouwrekening. In 1947 nam de dienst de taken over van het Bureau Afwikkeling, Inkwartieringen en Vorderingen, en behandelde vele oorlogsschadegevallen. Van Duindorp was in 1945 een gevangenkamp gemaakt voor 5700 NSB’ers en andere foute of vermeend foute Nederlanders. De geïsoleerde ligging en het feit dat de wijk ontruimd was, maakten Duindorp er geknipt voor. De mannen zaten er maandenlang vast achter...

 17. Gemeentepolitie

  Het archief bevat met betrekking tot de oorlogsjaren o.a. verslagen, mededelingen, correspondentie, dag- en nachtrapporten, rapportenboeken, arrestantenregisters en processen-verbaal. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

 18. Gemeenteziekenhuizen

  In de meidagen van 1940 werden gewonde militairen overgebracht naar het ziekenhuis aan de Zuidwal. Onmiddellijk na de capitulatie werden vijf zalen van het ziekenhuis door de Duitse bezetter gevorderd als veldlazaret voor gewonde Duitse militairen. In een zesde zaal (de oude Zanderzaal) werden tachtig Duitse militairen gestationeerd. Begin juni 1940 werd het hospitaal officieel een Duits ‘Ortslazaret’. De medici van het Zuidwalziekenhuis waren gedwongen samen te werken met Duitse artsen. In oktober 1940 werden de Duitse patiënten overgebracht naar het door de Duitsers gevorderde ziekenhuis ...

 19. Haagsch Crisis Comité (HCC)

  In 1931 waren de gevolgen van de economische crisis doorgedrongen tot brede lagen van de bevolking. In reactie hierop nam H.K.H. Prinses Juliana het initiatief tot de oprichting van een Nationaal Crisis Comité dat tot doel had de nood onder slachtoffers van de crisis te helpen lenigen. In verschillende gemeenten werd vervolgens overgegaan tot de oprichting van plaatselijke crisis comité's, die uitvoering gaven aan de regelingen van het NCC, en die tevens zelfstandig actie ondernamen ten bate van personen die door de crisis waren getroffen. In Den Haag werd op 27 november 1931 het Haagsch Cr...

 20. Haagse afdeling van de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding

  Op 26 oktober 1941 was er landelijke bijeenkomst van de Vereniging van vrouwen met een academische opleiding (VVAO) te Amsterdam. De mededeling van de beztter dat Joden geen lid mochten zijn van de VVAO achtten de leden niet in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging. In het voorjaar van 1942 is besloten de Haagse afdeling officieel op te hefen, omdat de leden massaal de vereniging verlieten. In 1945 is de Haagse afdeling opnieuw opgericht.