Archival Descriptions

One item found
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
Holding Institution: Gemeente Losser
  1. Deelarchief oorlogsjaren

    Van het archief van de gemeente Losser is geen volledige inventaris beschikbaar. Wel heeft de gemeente stukken die betrekking hebben op de oorlogsjaren apart geplaatst en van een inventaris voorzien. De selectie is echter niet volledig. Notulen van de gemeenteraad en het college van B&W zijn voor de betreffende jaren bijvoorbeeld niet opgenomen, evenmin als personeelsdossiers of stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Uit privacyoverwegingen zijn ook stukken die betrekking hebben op de NSB en die niet openbaar zijn, niet in de inventaris vermeld.