Displaying items 1,881 to 1,900 of 1,910
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Textielcentrale te Kortrijk.

  Dit kleine archiefbestand (dat wellicht ooit behoorde tot het archief van de Textielcentrale bewaard in het ARA-AGR) is van kapitaal belang voor het reconstrueren van de ‘Joodse aanwezigheid’ in de Belgische textielindustrie. Het bevat immers kleine in enveloppen verpakte dossiers (geordend op familienaam, of op naam van de onderneming) van ‘Joodse firma’s’ wiens stock werd opgekocht. De dossiers bevatten steevast een verzendingsnota met als bijlagen een vrij gedetailleerd overzicht van de stocks, een ‘verslag’ over de aard van de goederen en boekhoudkundige stukken (vb. rekeningen). In som...

 2. Amtsgericht Eupen.

  Onder nr. 257 vinden we een dossier terug in de reeks Abwesenheitspflegschaften (pleegzorg bij afwezigheid) met betrekking tot [A.L.M.], “Jude” uitgeweken naar Londen, voor de periode 1942-1944.

 3. Amtsgericht Malmedy.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-14
  • Dutch
  • 1940-1950
  • 1887 nrs. (57,8 s.m.).

  Dit bestand bevat een dossier uit 1940 met betrekking tot gerechtelijke procedures tussen één of meer “niet-Arische” partijen (nr. 713). Onder nr. 1425 vinden we een dossier over het kadaster in verband met [N.M.], met de verwijzing “Judenvermögen”.

 4. Stadt Eupen. Neuzeit.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-72b
  • Dutch
  • 1815-1997
  • 1647 nrs. (200,8 s.m.).

  In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de ...

 5. Individuele vreemdelingendossiers.

  De Dienst Bevolking bewaart in haar archief de individuele vreemdelingendossiers van de stad Gent. Het gaat om zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ dossiers, afhankelijk van de manier waarop ze geklasseerd en verpakt zijn. In het verleden werd reeds een selectie uitgevoerd op de dossiers; ze bevatten dan ook hoofdzakelijk algemene inlichtingsformulieren. Soms vinden we nog andere documenten en zelfs pasfoto’s terug. We merken op dat naast de individuele dossiers in dozen er nog losse inlichtingsformulieren van vreemdelingen in een 15-tal dozen (ca. 2 s.m.) worden bewaard in de ruimte waar hoofdzakelij...

 6. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...

 7. Archief van de Tachkemoni-school.

  • Tachkemoni School
  • BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
  • Dutch
  • ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

  De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de versc...

 8. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 9. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 10. Rijksbureau voor Diamant

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Handelstrust West

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 12. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  З-поміж справ фонду, справи у описах №№ 1-додатковий, 2 та 3 стосуються безпосередньо подій Другої світової війни на Дніпропетровщині та містять відомості про людські втрати та матеріальні збитки області під час німецької окупації, відомості про окупаційний режим, зокрема політику народонаселення та Голокост. Нижче подані вибрані справи (з вказанням крайніх дат та обсягу), які стосуються даної тематики. Опис 1 додатковий. Спр. 91/19. Переписка с районными отделениями УНКВД о составлении списков учреждений, организаций и предприятий, существовавших в период немецко-фашистской оккупации на те...

 13. Дніпропетровський обласний комітет Комуністичної партії України

  • Dnipropetrovsk Regional Committee of the Communist Party of Ukraine
  • Dnipropetrovskyi oblasnyi komitet Komunystychnoi partii Ukrainy
  • Днепропетровский областной комитет Коммунистической партии Украины

  Опис 4 містить справи, змість яких пов'язаний з історією німецького окупаційного режиму, політикою народонаселення та Голокостом на теренах області під час Другої світової війни. Вказані крайні дати справ та обсяг. Опис 4. Спр. 4. Письма, информации, докладные записки обкома в партийные и советские органы, горкомов и райкомов партии, военных органов о работе военкоматов, оборонительном строительстве и военном базировании, создании истребительных батальонов, о зверствах оккупантов и их пособников. 1943. 66 арк. Спр. 52. Справки, докладные записки военного трибунала, УНКГБ, УНКВД в обком о пр...

 14. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti

  Опис 2 містить документацію стосовно історії Другої світової війни та окупаційного режиму, яку було підготовлено співробітниками архіву невдовзі після звільнення області, зокрема "Хронологічні довідки про дати окупації та звільнення населених пунктів області", а також інші матеріали. Спр. 77а. Хронологический справочник населенных пунктов за период временной немецкой оккупации Запорожской области. 1946. 352 арк. Спр. 193. Документальный сборник «Немецко-фашистские оккупанты в Запорожской области». 150 арк. Спр. 194. Хронологический сборник о датах оккупации немецко-фашистскими войсками насе...

 15. Типографія "Нове Запоріжжя", м. Запоріжжя

  • "Nove Zaporizhzhia" press, city of Zaporizhzhia
  • Typohrafia "Nove Zaporizhzhia", m. Zaporizhzhia

  Окремі справи фонду містять відомості про редакційну політику, склад редакції та чернетки матеріалів, що може проліти світло, зокрема, на наявність та формулювання антисемітської складової у публікаціях газети. Типографія "Нове Запоріжжя", м. Запоріжжя Спр. 1. Заказы на получение газет. 1941. 100 арк. Спр. 2. Рукописи заметок в газету «Нове Запоріжжя». 1941-1942. 115 арк. Спр. 3. Рукописи заметок в газету «Нове Запоріжжя». 1941-1942. 112 арк. Спр. 5. Рукописи заметок в газету «Нове Запоріжжя». 1942. 65 арк. Спр. 6. Рукописи заметок в газету «Нове Запоріжжя». 1942. 111 арк. Спр. 8. Годовой о...

 16. Запорізька обласна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, м. Запоріжжя Запорізької області

  • Zaporizhzhia Regional Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, city of Zaporizhzhia
  • Запорожская областная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК), г. Запорожье Запорожской области

  Вибрані справи з фонду, які стосуються безпосередньо злочинів німецької окупаційної влади проти цивільного населення області: Спр. 3. Протоколы опроса, свидетельские показания, акты о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Запорожья, списки расстрелянных и угнанных в Германию по Запорожью. 1943-1944. 308 арк. Спр. 4. Доклад о злодеяниях немецко-фашистских оккупационных властей на территории Запорожской области. 58 арк. Спр. 7. Акты о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в районах области. 1943-1944. Спр. 9. Доклад о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков ...

 17. Хронологічні довідкі Запорізької області найважливіших подій, що відбувалися у період німецько-фашистської окупації

  • Chronological references about the most important events took place in Zaporizhzhia region during the German-Fascist occupation

  Фонд містить справи, кожна з яких присв'ячена окремому району або сільській раді у Запорізької області. Справа містить дати окупації місцевості Вермахтом та звільнення Червоною армією, а також відомості про переслідування та вбивства місцевого населення, зокрема євреїв та ромів (циган). Обсяг справ - від 30 до 90 аркушів.

 18. Новозлатопільська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, с. Новозлатопіль Новозлатопільського району Запорізької області

  • Novozlatopilska District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, village of Novozlatopil
  • Новозлатопольская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК), с. Новозлатополь Новозлатопольского района Запорожской области

  Вибрані справи з фонду, які стосуються безпосередньо злочинів німецької окупаційної влади проти цивільного населення області: Спр. 1 Акты о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Ново-Златопольского района. 1943-1944. 11 арк. Спр. 2. Акты о зверствах, злодеяниях и причиненном ущербе немецко-фашистскими оккупантами гражданам Ново-Златопольского района в период оккупации. 1943-1944. 127 арк. Спр. 3. Акты о зверствах, злодеяниях и причиненном ущербе, списки расстрелянных фашистскими захватчиками в период временной оккупации Ново-Златопольского района. 1943-1944. 92...

 19. Новомиколаївська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, с. Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області

  • Novomykolaivska District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, village of Novomykolaivka
  • Ново-Николаевская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Спр. 1. Акты о зверствах и злодеяниях, чинимых немецко-фашистскими захватчиками на территории Ново-Николаевского района, запорожской области в период временной оккупации. 1943-1944. 55 арк.

 20. Красноармійська районна комісія по сприянню в роботі Надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним підприємствам, с. Красноармійське Красноармійського району Запорізької області

  • Krasnoarmiiska District Commission for assistance to Extraordinary State Commission on Establishment and Investigation of the Crimes committed by the German-Fascist Invaders and their Accomplices, village of Krasnoarmiisk
  • Красноармейская районная комиссия по оказанию содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР

  Спр. 2. Списки лиц, замученных и расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период временной оккупации Красноармейского района, Запорожской области. 1943-1944. 42 арк. Спр. 4. Акты о зверствах и злодеяниях и угоне в Германию мирного населения Красноармейского района Запорожской области. 1944. Спр. 5. Списки граждан, расстрелянных немецкими оккупантами и репатриированных из Германии. 1944. 22 арк.