Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 48
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Brabants Historisch Informatie Centrum
 1. Familie Van de Mortel - De La Court, 1384 - 1978

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 2. Waterschap De Beneden Dommel, 1869-1974

  Er is geen informatie over de inhoud van dit archief.

 3. Gemeentebestuur Schaijk, 1811 - 1942

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 191-217 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 939-951 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 4. Hugo Sinclair de Rochemont, 1901 - 1942

  Hugo Sinclair de Rochement (1901-1942) stichtte in december 1922 vmet dr. K.H.E. de Jong, privaat-docent aan de universiteit van Leiden, dr. Alfred A. Haighton, directeur van de loterijmaatschappij 'Lotisico', en met zijn mede-student A. van Iperen de eerste fascistische organisatie in Nederland: Het Verbond van Actualisten (VvA). Door gebrek aan organisatietalent en door de intriges van de geldschieter Haighton verwaterde het VvA vrij spoedig en in 1926 viel de beweging uit elkaar. Haighton, die actief wilde blijven op politiek gebied wist Sinclair die inmiddels zijn studies gestaakt had, ...

 5. Archief van de Gemeente Liempde, 1939-1975

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.10 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 6. Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 - 1969

  Tijdens de bezetting werd met ingang 1 september 1941 de macht van de Commissaris aanmerkelijk vergroot op grond van de verordening van de rijkscommissaris gedateerd 11 augustus 1941. Een en ander kwam erop neer dat de Commissaris alle macht verkreeg, welke voorheen aan de Staten toekwam. Wel kon hij zich laten 'assisteren' door zogenaamde bestuursraden. In Noord-Brabant hebben ze, hoewel benoemd, nooit echt gefunctioneerd. Archiefstukken die het tegendeel bewijzen zijn tenminste niet aangetroffen. Ook de burgemeesters waren aan de Commissaris ondergeschikt. De secretaris-generaal van Binne...

 7. Militair Gezag in Noord-Brabant, 1944 - 1946

  Bij Koninklijk Besluit van 4 september 1944 werd in Noord-Brabant een Provinciaal Militair Commissariaat (PMC) ingesteld met Vught als plaats van vestiging. Sedert de bevrijding van de provincie in de maanden september-november 1944 functioneerden daaronder enkele Districts Militaire Commissarissen (DMC's). Gedurende die bevrijdingsmaanden waren het aantal, de vestigingsplaatsen en de ressorten van deze commissariaten voortdurend aan verandering onderhevig. Begin november was een stabiele situatie bereikt. De districtscommissariaten waren toen gevestigd in Bergen op Zoom, Breda, Eind- hoven...

 8. Gemeentebestuur Cuijk en Sint Agatha, 1808-1944

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-81 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 404-424 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Gemeentebestuur Gassel, 1811-1942

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-18 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 190-196 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Gemeentebestuur Nuland, 1940-1969

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 36-39 en 61 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 770-823 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 11. Gemeentebestuur Schijndel, 1930-1960

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-33 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 544-614 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 615-690 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 12. Burgerlijk Armbestuur Nistelrode, 1814 - 1965

  De armbesturen welke na 1912 werden opgericht, hadden zondermeer een algemene taak. Ingevolge artikel 87 van de Bijstandswet werden deze van rechtswege opgeheven.

 13. Kamer van Koophandel in 's-Hertogenbosch, (1817) 1921 - 1966 (1981)

  Op 1 april 1942 kreeg Noord-Brabant, evenals de andere provincies, één provinciale Kamer met Tilburg als zetel; de overige bestaande Kamers werden filialen daarvan. Op 1 januari 1951 werden deze vijf Kamers in hun zelfstandigheid hersteld.

 14. Gemeentebestuur Uden, 1938 - 1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 2-32 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 702-834 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Gemeentebestuur Sint-Michielsgestel, 1935-1977

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 16. Unilever Vleesgroep en voorgangers, 1900 - 1970

  In 1970 kwam de grootste fusie in de vleesverwerkende industrie in Nederland tot stand, namelijk die tussen Hartog/Unox en Zwanenberg. De nieuwe moedermaatschappij binnen het Unilever concern werd Unilever Vleesgroep genoemd (UVG).

 17. Gemeentebestuur Heeswijk, 1924 - 1968

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In het hoofdstuk 'Lichamen, organen, instellingen en functionarissen' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 18. Gemeentebestuur Mill c.a., 1930-1979

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie het hoofdstuk 'Personeel' voor stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 19. Gemeentebestuur Oss, 1930 - 1960

  Oss werd niet in de oorlogshandelingen van begin mei 1940 betrokken en liep in deze dagen derhalve ook geen schade op. De bezetter nam op 12 mei 1940 het bestuur van de stad over. Zoals elders probeerde hij ook hier met de bevolking aan te pappen en liet aanvankelijk zo veel mogelijk de bestaande situatie intact. Spoedig werd de voedseldistributie ingevoerd. Op 8 januari 1941 overleed burgemeester Ploegmakers. Tot zijn opvolger werd 15 mei daaropvolgend benoemd: mr. L.J.H.Ch.A. de Bourbon. De nieuwe burgemeester kon zich zeer slecht verenigen met de activiteiten van de Duitsers. Reden waaro...

 20. Gemeentebestuur Reek, 1923 - 1942

  Nadat in het begin van de 19e eeuw diverse pogingen om Reek als zelfstandige gemeente op te heffen schipbreuk hadden geleden, moest men tenslotte in 1942 zwichten voor de bevelen dienaangaande van de bezettende Duitse macht. Per 16 juli 1942 vond de annexatie van Reek plaats, waarbij 3 gemeenten betrokken waren. Grave kreeg het gebied de "Bergen"', het Duifhuis ging voor het grootste gedeelte behoren tot de gemeente Zeeland en het overige gebied maakte voortaan deel uit van de gemeente Schaijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnumme...