Archival Descriptions

Displaying items 181 to 200 of 1,910
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994

  Het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevat documenten en kaartsystemen aangaande individuele, politieke, bestuurlijke, procedurele en administratieve aangelegenheden van de Kanselarij en door haar gedecoreerden over de periode 1815-1994. Zo zijn er stukken die betrekking hebben op de besluitvorming rond de instelling van de verschillende ridderorden en decoraties. Ook zijn er Koninklijke Besluiten omtrent benoemingen in de Orde van Oranje Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw te vinden of beschrijvingen van kwesties die speelden rond decoraties in de voormalige koloniën ...

 2. Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken ( AZ), Kabinet van de Minister-President

  Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis;...

 3. Inventaris van het archief van het Ministerie van Algemene Zaken, 1937-1945

  • Nationaal archief
  • 2.03.06
  • Dutch
  • 1937-1945
  • 2,25 meter; 320 inventarisnummers

  Het archief bevat de formele correspondentie van de minister-president uit de periode juli 1937 - mei 1940. Het bevat ministerraadsstukken uit die periode, waarvan overigens het meeste niet is bewaard gebleven. De stukken uit de periode 1940-1945 zijn veelal behandeld in het College van Secretarissen-Generaal. Voorts zijn er uit de gehele periode stukken betreffende de uitvoering van het takenpakket: beheer van de hoofdstukken I, II en IIA van de Rijksbegroting, personeel van de Hoge Colleges van Staat en van het ministerie zelf, adelszaken en ridderorden. Het archief is niet volledig. De s...

 4. Archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit (ASC), 1912-1950

  De taken van de afdeling Algemeen Secretariaat en Comptabilteit (ASC) waren organisatie van het departement; financiële voorschriften en controle; personeel; Toezicht op de Algemene Landsdrukkerij en vanaf 1933 toezicht op de PTT en de Rijkspostspaarbank. Op grond van het vreemdelingenreglement 1918 viel de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen onder de ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Oorlog. Alle financiële en personele aangelegenheden met betrekking tot de vluchtelingenzorg vielen onder de afdeling ASC. Deze taak werd van 1938 tot en met oktober 1942 grotendeels ...

 5. Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Centrale Commissie Bestrijding Rampen als gevolg van Luchtaanvallen, 1941-1945

  • Nationaal archief
  • 2.04.53.16
  • Dutch
  • 1941-1945
  • 1.2 meter; 21 inventarisnummers

  Over de achtergrond van deze commissie is weinig of niets bekend. Ook de relatie met de Inspectie Bescherming Bevolking tegen luchtaanvallen is niet duidelijk. Het onvolledige archief bevat voornamelijk materiaal over de bosbrandweer, waaronder informatie over het ontslag van bosbrandweerpersoneel van joodse afkomst.

 6. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Armwezen, 1866)1918-1947 (1966)

  • Nationaal archief
  • 2.04.55
  • Dutch
  • 1918-1947
  • 27.5 meter; 801 inventarisnummers

  De rol van de rijksoverheid bestond voornamelijk uit het houden van toezicht: de feitelijke uitvoering van de armenzorg berustte bij de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke armbesturen. Onder de armenzorg viel ook de zorg voor krankzinnigen. Het archief, waaruit veel is vernietigd, is geheel op onderwerp geordend. Het bevat voornamelijk stukken over: het toezicht op de uitvoering van de Armenwet van 1912 door instellingen van weldadigheid en armenraden; ondersteuning van bijzondere groepen armlastigen in en buiten Nederland; werkverschaffing en steunverlening aan werklozen (jaren 1920-193...

 7. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)

  • Nationaal archief
  • 2.04.57
  • Dutch
  • 1879-1950
  • 149.1 meter; 2874 inventarisnummers

  De afdeling Binnenlands Bestuur was belast met het toezicht op de bestuurlijke en financiële organisatie van de provincies, gemeenten en waterschappen. Onder Binnenlands Bestuur viel ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Na de opheffing van de afdeling Armwezen in 1875 kreeg de afdeling ook het toezicht op de armenzorg (waaronder ook de zorg voor krankzinnigen) en na de opheffing van de afdeling Medische Politie in 1901 ook het toezicht op de volksgezondheid. Beide beleidsterreinen gingen echter in 1910 over naar de nieuw opgerichte afdeling Armw...

 8. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken en taakvoorgangers, 1917-1959

  De zorg voor het overheidspersoneel werd pas in 1933 een taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, kort nadat de rechtspositie van de ambtenaren een wettelijke basis had gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931. Het geheel op onderwerp geordende archief bevat dossiers over de rechtspositie van ambtenaren, waaronder het rangenstelsel, salariëring, vakbekwaaheid en opleiding, het georganiseerd overleg, alsmede, in de jaren na 1945, stukken over zuivering en rechtsherstel van ambtelijk personeel.

 9. Archieven van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen, 1940-1945 (1946)

  • Nationaal archief
  • 2.04.76
  • Dutch
  • 1940-1945
  • 7.5 meter; 413 inventarisnummers

  De ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken werden in Londen samengevoegd. H. van Boeijen werd minister van beide departementen. Van 31 mei 1944 tot 27 januari 1945 was mr. J.A.W. Burger minister van Binnenlandse Zaken, daarna nam Van Boeijen tijdelijk waar, tot dr. L.J.M. Beel op 25 februari 1945 werd benoemd. Aanvankelijk was de voornaamste taak de steun voor Nederlandse vluchtelingen en de opvang van Engelandvaarders. In de loop van 1942 werd de organisatie uitgebreid en werd de voorbereiding van de terugkeer (wetgeving en organisatorische voorbereidingen) de belangrijkste ta...

 10. (Vice-)Consulaat Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

  • Nationaal archief
  • 2.05.100
  • Dutch
  • 1940-1946
  • 2 meter, 114 inventarisnummers

  Het archief van het Consulaat te Toulouse bevat voor de periode 1940-1946 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Verder zijn er stukken over de registratie van (Joodse) Nederlanders, belangenbehartiging van individuele Nederlanders en de opvang van Nederlandse vluchtelingen, zoals die door verschillende organisaties werd gepleegd. Daarnaast zijn er stukken over de evacuering en repatriëring van Nederlandse vluchtelingen.

 11. Consulaat-generaal Vichy (Frankrijk), 1940-1945

  • Nationaal archief
  • 2.05.101
  • Dutch
  • 1940-1945
  • 1,7 meter;143 inventarisnummers

  Het archief van het Consulaat-Generaal Vichy bevat voor de periode 1940-1945 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Vichy behoorde tot het door de Duitsers bezette deel van Frankrijk. Verder zijn er stukken over de belangenbehartiging van individuele Nederlanders en de opvang van Nederlandse vluchtelingen, zoals die door verschillende organisaties werd gepleegd. Daarnaast zijn er stukken over de evacuering en repatriëring van Nederlandse vluchtelingen. 6 Bron: 'De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland. Het beleid ten aanzien van Nederlanders, die ten gevolge van de o...

 12. Gezantschap te Frankrijk (Parijs), 1866-1940

  • Nationaal archief
  • 2.05.102
  • Dutch
  • 1870-1945
  • 44.5 meter; 1767 inventarisnummers

  De Frans-Nederlandse betrekkingen in de negentiende eeuw liepen om verschillende politieke redenen niet echt soepel. Door het Franse protectionisme had Nederland weinig kansen voor uitbreiding van de handel, totdat in 1885 een nieuw handelsverdrag werd gesloten tussen beide landen. Deze en andere ontwikkelingen weerspiegelen zich in het archief van het Gezantschap te Frankrijk. Het bevat o.a. stukken betreffende een staatsbezoek dat president Falliéres van Frankrijk aan Nederland bracht in juli 1911 en een staatsbezoek aan Frankrijk van koningin Wilhelmina in juni 1912, het aandeel van Nede...

 13. Ambassade in de Sovjetunie (Moskou), 1943-1955 (1957)

  In de periode tussen de Oktoberrevolutie in 1917 en de Tweede Wereldoorlog hadden Nederland en de Sovjet-Unie geen officiële betrekkingen. Het archief van de Ambassade in de Sovjet-Unie bevat voor de periode 1943-1955 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Een aantal stukken handelt over het verloop van de Tweede Wereldoorlog waaronder ook vermiste of in Russische kampen verblijvende Nederlanders, joodse kinderen uit de voormalige Baltische staten en de dodenboeken van Auschwitz. Tevens zijn er stukken over de teruggave van roofgoed, lucht-en scheepvaart, economische politiek, re...

 14. Gezantschap te Argentinië (Buenos Aires) (1878) 1911-1954 (1958)

  • Nationaal archief
  • 2.05.114
  • Dutch
  • 1911-1954
  • 7,4 meter;362 inventarisnummers

  Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië bevat voor de periode 1911-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht-en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, migratie (o.a. ook de Nederlandse landbouwkolonies), nalatenschappen, maatregelen i.v.m. de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage i.v.m. politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het ...

 15. Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964

  Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland. Het archief is een voortzetting van de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1945-1954 (2.05.117). Dientengevolge bevat het geregeld vervolgdossiers van onderwerpen, die in het archief uit de periode 1945-1954 ook al aanwezig waren. Het archief is belangrijk, omdat de afwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië op vele terreinen n...

 16. Ministerie van Buitenlandse Zaken; Consulaat-Generaal te Tanger (Marokko), 1907-1944

  • Nationaal archief
  • 2.05.119
  • Dutch
  • 1907-1944
  • 3 meter; 195 inventarisnummers

  Het archief bevat gegevens over de personele en organisatorische zaken van de post, voorts rapportages over diplomatieke en consulaire aangelegenheden (Spaanse burgeroorlog), over juridische zaken waaronder de consulaire rechtbank, over handelsaangelegenheden (tabaks- en buskruitmonopolie, invoerverbod babouches, wapensmokkel) en over de Nederlandse onderdanen: burgerlijke stand, dienstplichtzaken, dienstneming in het Vreemdelingenlegioen etc. Voorts bevat het archief gegevens over de zogenaamde "beschermelingen" in Marokko, met naamlijsten en over de Gemengde Rechtbank (Tribunal Mixte) en ...

 17. Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gezantschap, later ambassade Zuid-Afrika (Pretoria), (1910) 1930-1954 (1955) en Consulaat in Pretoria (Zuid-Afrika), 1941-1946

  • Nationaal archief
  • 2.05.122
  • Dutch
  • 1930-1954
  • 13 meter; 583 inventarisnummers

  In 1930 werd het consulaat-generaal te Pretoria opgeheven en verheven tot gezantschap. Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1951 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen de werkzaamheden van het gezantschap dermate toe, dat de hulp van vrijwilligers moest worden ingeroepen. Daarnaast werden door de Nederlandse regering personen aan het gezantschap toegevoegd met speciale opdrachten zoals rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen in Zuid-Afrika. Bij Koninklijk Besluit Nr. 9 van 28 februari 1941 werden alle in Zuid-Afrika aanwezige mannel...

 18. Ministerie van Buitenlandse Zaken:Vice-consulaat te Dar es Salaam (Tanganyika) 1927-1950

  • Nationaal archief
  • 2.05.131
  • Dutch
  • 1927-1950
  • 0,25 meter; 29 inventarisnummers

  Het archief bevat gegevens over de inrichting van de dienst, huisvesting, en personeel. Voorts stukken inzake burgerlijke stand, nationaliteitskwesties, emigratie, immigratie van staatloze Joden, steunfondsen in verband met de Tweede Wereldoorlog, culturele zaken. Er is een index op persoons- en zaaknamen.

 19. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap in Egypte (Caïro), (1881) 1921-1954 (1961)

  • Nationaal archief
  • 2.05.143
  • Dutch
  • 1921-1954
  • 4,4 meter; 231 inventarisnummers

  Na de onafhankelijkheid van Egypte in 1922 werd het diplomatiek agentschap verheven tot een gezantschap. Het archief van het Gezantschap bevat o.a. agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, stukken betreffende de personeelsbezetting, stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse consulaten in het Midden Oosten en andere consulaire aangelegenheden. Verder zijn er stukken betreffende Egyptische regeringen, stukken betreffende nationaliteitenkwesties van Nederlanders en vreemdelingen, stukken betreffende consulaire en gemengde rechtspraak, stukken betreffende de handelspolitiek en d...

 20. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888-1954 (1957)

  • Nationaal archief
  • 2.05.161
  • Dutch
  • 1888-1954
  • 8 meter; 231 inventarisnummers

  Het gezantschap vervulde eind 19e eeuw een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Nederland en Portugal betreffende Timor (Indonesië). Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het opnieuw een belangrijke rol, om de betrekkingen met het vrije en strategisch gelegen Portugal goed te houden. De bezetting van Nederland in 1940 had het gezantschap te Portugal van de ene dag op de andere tot een sleutelpost gemaakt. Portugal was na de bezetting van de Franse kust door de Duitse troepen in juni 1940 vanuit Engeland de gemakkelijkst bereikbare toegang tot het Europese continent. Voor de luchtverbi...