Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 30
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Lithuania
 1. Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija

  "Palestinos pamatinio fondo „Karen Hajesod“ draugija Lietuvoje (1921-07-23--1936-10-13) Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje įstatai 1921-07-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 103. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas. 1929-02-07 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1189. Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi žydų tautybės asmenys. Draugijos tikslas buvo rinkti lėšas žemės sklypams pirkti ir žydų tautiniam centrui Palestinoje a...

 2. Dokumentų kopijų kolekcija

  "1939-08-23 Vokietijos ir SSRS nepuolimo sutarties slaptųjų protokolų, SSRS ir Lietuvos Respublikos 1926-09-28 Nepuolimo ir neutraliteto sutarties bei SSRS Centrinio vykdomojo komiteto nutarimo dėl jos ratifikavimo kopijos, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis užsienyje bei užsienio valstybių pasiuntinybėmis Lietuvoje Klaipėdos diplomatinių santykių su Lenkija ir kitomis šalimis klausimais dokumentai, Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susirašinėjimo dėl Konstanto Stašio veiklos ir patraukimo teisminėn atsakomybėn klausimais dokumen...

 3. Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba

  Kauno žydų tikybinės bendruomenės taryba vadovavo Kauno žydų bendruomenei, rūpinosi jos nekilnojamuoju turtu, narių tikyba, švietimu, kultūra, labdara ir socialine pagalba, pildė metrikų knygas, rinko mokesčius, tvarkė kitus su bendruomenės veikla susijusius reikalus. Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1932-02-05 nutarimu Kauno miesto žydų tikybinė bendruomenė uždaryta" Laikinasis įstatymas apie žydų bendruomenių tarybų teises apkrauti mokesčiais gyventojus žydus, Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, Rinkimų į II Lietuvos žydų bendruomenių atstovų suvažiavimą statutas,...

 4. Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (Vilniaus Lukiškių kalėjimas)

  • Das Lukischki-Gefängnis in Wilna

  Fondą sudaro 5 apyrašai: 1. Kalinių asmens bylų apyrašas. 2. Veiklos bylų apyrašas (268 bylos, liet. ir vok. k.) Vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo viršininko įsakymai, Tarnautojų darbo vidaus tvarkos, kalinių elgesio taisyklės, kalėjimo turto perdavimo-priėmimo aktai; susirašinėjimo veiklos, personalo, suimtųjų, kalinių, rusų karo belaisvių klausimais dokumentai, statistinės žinios apie vokiečių tardytus asmenis, politinius kalinius, suimtuosius; tarnybos paskirstymo žinios, asmenų prašymai priimti į tarnybą, budėjimo žurnalai, bausmių terminų ka...

 5. Zarasų apskrities viršininkas

  "Vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, potvarkiai, įsakymai ir aplinkraščiai; apskrities viršininko įsakymai, policijos nuovadų viršininkų pranešimai ir raportai apie padėtį apskrityje; susirašinėjimo organizaciniais, finansiniais, prievolių atlikimo, kainų, kultūros paminklų apsaugos, karo belaisvių, rusų pabėgėlių, administracinių baudų, sveikatos apsaugos, gyventojų aprūpinimo maisto produktais, žydų tautybės piliečių turto likvidavimo, gyventojų surašymo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie apskrities gyventojų skaičių;...

 6. Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekcija

  1. Žydų geto dokumentų bylų apyrašas (lietuvių, rusų, jidiš k., mikrofilmai). - Vilniaus žydų geto dokumentai: žinios apie žydų darbininkų skaičių, geto FPO (pogrindinės partizanų organizacijos) atsišaukimai, Vilniaus miesto darbovietės, kuriose dirbo žydai, sąrašai. - Šiaulių miesto gebitskomisaro ir įgaliotinio žydų reikalams potvarkiai Judenrato (žydų tarybos) nariams. - 1941 m. rugpjūčio pab.-rugsėjo pr. Pivonijos miške sušaudytų Ukmergės žydų gyventojų sąrašas. Švenčionių geto planas. Ašmenos geto Judenrato aktas apie Rytų Lietuvos miestelių žydų nužudymą Paneriuose, Vilniaus srities m...
 7. Tauragės apskrities viršininkas

  • Der Kreischef in Tauroggen

  "Vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; 1942-05-27 visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo nuostatai; apskrities ir valsčių valdybų posėdžių protokolai; nusikaltimų bei atsitikimų protokolai; kvotos ir administracinių baudų bylos; nuosavybės grąžinimo, valdiškų siuntų, pašto ženklų aktai; žinios apie draugijų ir kooperatyvų valdybas; seniūnijų, apylinkių, gyventojų, darbininkų, repatrijavusių iš Suvalkų krašto rusų ir sovietinių karo belaisvių sąrašai; susirašinėjimo žydų tautybės piliečių turto ...

 8. Darbo birža Kaune

  • Arbeitsamt Kaunas

  "Vokiečių okupacinės civilinės valdžios vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kauno darbo biržos vadovo įsakymai, verbavimo ir mobilizacijos priverstiniams darbams komisijų, štabų veiklos ataskaitos, nurodymai, susirašinėjimo su įstaigomis ir asmenimis veiklos, ūkiniais, finansų, ir kitais klausimais dokumentai, asmenų, numatytų išvežti ir išvežamų priverstiniams darbams į Vokietiją, mobilizaciniai pranešimai (Bescheid), įsipareigojimo pareiškimai (Verpflichtungsbescheid), pareiškimai-pasižadėjimai (Erklärung), pažymėjimai dėl atleidimo nuo darbo prievolės, Kauno miesto ir apygardos...

 9. Antinacistinės rezistencijos spauda. Lietuvos generalinė sritis

  "Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinių ,,Laisvės kovotojas“, ,,Laisvas žodis“, ,,Apžvalga“, ,,Frontas“ numeriai, atsišaukimai, kreipimaisi, laiškai, Lietuvių fronto leidinių ,,Į laisvę“, ,,Lietuvių frontas“, ,,Lietuvių fronto biuletenis“, ,,Pogrindžio kuntaplis“, Lietuvių vienybės sąjūdžio leidinio ,,Atžalynas“, Nepriklausomos Lietuvos sąjūdžio leidinių ,,Baltija“, ,,Nepriklausoma Lietuva“, Lietuvos laisvės armijos leidinio ,,Karinės ir politinės žinios“, Lietuvos šaulių sąjungos leidinio ,,Lietuvos laisvės trimitas“, Lietuvos liaudės gynėjų sąjungos leidinio ,,Vieninga kova“ numeriai...

 10. Atrinkti dokumentai iš Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų rankraščių skyriaus

  Valstybinių komisijų tiriančių nacių nusikaltimus (masinių žudynių vietos) dokumentai, parengti pagal raportus ir tyrimų medžiagą surinktą visoje Lietuvoje.

 11. Atrinkti duomenys iš Štuthofo muziejaus archyvo. I-11B-10

  Kauno žydų, atvežtų į Štuthofo koncentracijos stovyklą sąrašas (1944 07 17). Iš viso 957 asmenys. 1944 07 19 iš Kauno atvežtų žydų moterų ir vaikų sąrašas (1095 asmenys). 1944 07 25 iš Kauno atvežtų žydų kalinių sąrašas (1321 asmuo). 1944 07 26 iš Lietuvos atvežtų žydų kalinių sąrašas (1683 asmenys). 1944 08 04 iš Kauno atvežtų žydų kalinių sąrašas (793 asmenys, dauguma kurių moterys). 1944 09 29 iš Štuthofo koncentracijos stovyklos išvežtų į Natzweiler koncentracijos stovyklą žydų sąrašas. Iš viso 1001 asmuo, kurių daugumą sudarė žydai iš Lietuvos. Dokumento fragmentas (1 psl.) 1944 11 03 ...

 12. Atrinkti dokumentai iš Tsentr Khroneniya Istoriko-Dokumentalnykh Kolektsyi (TsKIDK)

  • Atrinkti dokumentai iš Istorinių-dokumentinių kolekcijų saugojimo centro (TsKIDK)

  Walter Stahlecker antrasis raportas, Karl Jäger raportas vadovybei Berlyne apie Einzatzgruppen A ir vietinių kolaborantų veiklą Lietuvoje (1941 m. spalis-1942 m. vasaris).

 13. Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) operatyvinės įskaitos bylos

  • Lietuvos Ypatingasis Archyvas
  • F. K-30. Ap. 1
  • English, Lithuanian
  • 1926-1991
  • Apyraše yra 1882 opreatyvinės bylos. "SSRS OGPU-GUGB-NKVD-MGB-KGB ir LSSR NKVD-KGB kontržvalgybinių padalinių vestos operatyvinės įskaitos bylos (tarpukariu Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjams, katalikų dvasininkams, 1941 m. sukilimo dalyviams, pokario metų partizanams, antisovietinių organizacijų vadovams, disidentams, bėgliams iš SSRS ir kitiems valstybiniams nusikaltėliais laikytiems asmenims)". Parengta pagal LYA.

  Apyraše yra operatyvinių bylų susjusių su Holokaustu.

 14. Hitlerininkų piktadarybėms tirti respublikinės komisijos aktai

  Šiame fonde yra Ypatingosios komisijos aktai apie nacių ir jų vietinių kolaborantų vykdytus nusikaltimus, parengti pagal vietoves (išskyrus Jurbarką, Švenčionėliai, Varėna, Vilkaviškis). Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio miesto komisijų aktai; ir apskričių komisijų aktai: liudininkų parodymai ir sąrašai apie evakuotų piliečių stovyklą Alytuje, apie sušaudytus ir į Vokietiją išvežtus žmones, bendro pobūdžio dokumentai, laikraščių iškarpos apie nacių ir jų kolaborantų nusikaltimus Alytaus apskr. ir mieste; dokumentiniai parodymai ir sąrašai apie Jiezno, Merkinės, Biržų, Pasvalio, Kėdainių, ...

 15. Atrinkti dokumentai iš Latvijas Valsts Vestures Arhivs (LVVA)

  • Atrinkti dokumentai iš Latvijos valstybės istorijos archyvo

  1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą atvarytų žydų dokumentų ir jų savininkų sąrašas (75 asmenys); Vilniaus geto kaliniui Lejba Lewkowitsch išduotas Vilniaus geto mokyklos baigimo pažymėjimas (1943 07 01); 1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą naikinimui atvarytų žydų sąrašas su nurodyta gimimo data ir specialybe gete (44 asmenys); Stahleckerio pranešimo "Žydų įtaka į gyvenimo sferą Ostlande/Jüdischer Einfluss auf die Lebensgebiete im Ostland" ištrauka (1941 10 15); SS šturmbanfuhrer Stübor įrašai apie žydų klausimo sprendimą Lietuvoje (1942 03 02).

 16. Atrinkti duomenys iš Eesti Riigi Archiiv

  • Atrinkti duomenys iš Estijos valstybės archyvo

  Žydų kalinių iš Vilniaus ir Kauno getų, įkalintų Kloogos koncentracijos stovykloje, sąrašai (dirbančiųjų įvairiose nacių įstaigose, sergančiųjų) ir 1943-1944 m. alfabetinės kalinių kortelės, kalinių bandžiusių bėgti ir nušautų kortelės. 1944 m. Specialiosios ypatingosios komisijos dokumentai (mikrofilmai).

 17. ELTA informacija. Bolševikų bėgimas iš Ukmergės

  Informacija apie pirmąsias karo dienas Ukmergėje, apie suimtus komunistus (daugumoje žydai).

 18. ELTA informacija. Buržuazinių nacionalistų kovos veiksmų aprašymas traukiantis Raudonajai armijai Vilniuje ir Trakuose

  Byloje yra pateikta informacija apie baltaraiščių būrių veiksmus kovojant prieš komunistus ir žydus.

 19. Trakų apskrities viršininko fondas

  Apskrities viršininko dokumentų kolekcijoje yra svarbių dokumentų, susijusių su žydų bendruomenės ir žydiškų organizacijų veikla tarpukariu, su getų įkūrimu, žydų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto konfiskavimu, Holokaustu Lietuvos provincijoje.

 20. 11-as rezervinės policijos batalionas (Reserve-Polizei-Bataillon 11)

  "Susirašinėjimas su ryšių karininku prie 11-ojo rezervinės policijos bataliono (buvusiu Kauno karo komendantu) dėl leidimų važiuoti geležinkeliu išdavimo lietuvių policijos batalionų kariams dokumentai. Yra pavienių 1942-05-27 visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo metu užpildytų buto-ūkio lapų, kuriuose surašytos žinios apie lietuvių 11-ojo policijos bataliono karius" (pagal LCVA)