Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 39
Language of Description: Croatian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Holding Institution: Noord-Hollands Archief
 1. Keuringsdienst van Waren voor het gebied Haarlem

  Dit archief bevat de schriftelijke neerslag van de organisatie en de uitvoering van taken van deze instelling.

 2. Archief van de Veerpolder onder Haarlem

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 3. Archief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, afdeling Noord-Holland

  De stukken van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, afdeling Noord-Holland, zijn door de heer P.Chr. Peters, burgemeester van Medemblik, als secretaris van de vereniging ontvangen en verzonden. Hij had de stukken per onderwerp bij elkaar geordend. De algemene stukken zijn vooraan geplaatst. De overige correspondentie is per onderwerp bij elkaar geplaatst. Dit is vervolgens gealfabetiseerd.

 4. Rector van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 5. Familiearchief Veen-Brons

  Het archief bevat ondermeer 'rondzendbrieven' betreffende diverse onderwerpen waaronder de Tweede Wereldoorlog.

 6. Archief van het provinciaal bestuur. 1851-1943

  Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken....

 7. Archief van de Kamer van Koophandel Amsterdam

  Nadat in 1918 de Handelsregisterwet werd aangenomen, waarbij de Kamers van Koophandel de registratie van ondernemingen ter hand namen, trad op 15 maart 1921 de Wet op de Kamers van Koophandel (Stb. 152) in werking. Hierbij werden de Kamers bij wet ingesteld en dus niet meer door gemeenten opgericht. Het lokale systeem werd vervangen door de instelling van 36 regionale Kamers, onder toezicht van de toenmalige minister van Handel, Arbeid en Nijverheid. De adviesfunctie bleef weliswaar intact, echter de belangrijkste taak kwam nu meer te liggen op het wetsuitvoerende, begeleidende en voorlicht...

 8. Archief van de Sociale Raad te Haarlem

  De Armenwet van 1912, die de organisatie van het armwezen regelt, geeft aan de gemeenten de mogelijkheid om het werk van de vele instellingen van weldadigheid te coördineren, door het instellen van een armenraad. Bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1913 is er in Haarlem een armenraad opgericht. Iedere instelling van weldadigheid, die voorkomt op de lijst, bedoeld in artikel 3 van de Armenwet, kan een vertegenwoordiger in de armenraad aanwijzen, samen vormen zij de armenraad. De zittingsperiode van deze raad is vier jaar. Zeven maanden vóór het verstrijken van deze termijn, richt het bestuur v...

 9. Gemeentebestuur van Uithoorn

  Gedurende de Duitse bezetting in de periode 1940-1945 werd de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders "buitenspel" gezet. De taken werden vanaf juli 1941 waargenomen door de burgemeester. Een aantal gebouwen, waaronder de burgemeesterswoning, werd in die tijd door de Duitsers gevorderd. Dit archief bevat de administratieve neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Uithoorn.Ook de series notulen van de Gemeenteraad, het College van B en W in de periode 1939-1941 en vanaf 1945-1947, en series met correspondentie kunnen relevant materiaal bevatten.

 10. Gemeentebestuur van Aalsmeer

  Dit archief bevat de administratieve neerslag van de taken en activiteiten van het gemeentebestuur van Aalsmeer. Ook de series notulen van de Gemeenteraad, het College van B en W in de periode 1939-1941 en vanaf 1945 en volgende jaren, en de series met correspondentie kunnen relevant materiaal bevatten.

 11. Gemeentebestuur van Heemstede

  In de oorlogsjaren werden veel joodse inwoners gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zo was dat op 18 mei 1942 het geval met 92 joodse ingezetenen. Eén van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland was in 1941 de groep rond Broeder Joseph en Henk Schoenmaker, die via een radio-installatie in contact stonden met Engeland. Als gevolg van verraad is deze groep opgerold en zijn zij en anderen gefusilleerd. Het verzetsmonument van Mari Andriessen aan de Vrijheidsdreef, een gedenkplaat in de Havenstraat en in het raadhuis en een verzetswijk, waarvan de straten zijn vernoemd naar verze...

 12. Gemeentepolitie te Zandvoort

  Van belang voor de studie naar de gang van zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de diverse series ' Registers met dag- en nachtrapporten' en de Registers op de processen-verbaal".

 13. Gemeentebestuur van Beverwijk

  Dit archief bevat de schriftelijke neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Informatie over Beverwijk in de Tweede Wereldoorlog is naast de specifiek beschreven inventarisnummers te vinden in de series Raadsvoordrachten 1940-1941 en van de eerste jaren na de oorlog (inventarisnummers 32-33 en 6135-6136) en in de agenda's van de vergaderingen van Burgemeesters en Wethouders over diezelfde periode (inventarisnummers 57-63). Onder de rubriek Financiën vindt u onder andere begrotingen, gemeenterekeningen en bijlagen van de gemeenterekeningen met betrekking tot de oorlogsjaren.

 14. Gemeentebestuur van Zandvoort

  Zandvoort ontwikkelde zich in de eerste decennia van de 20ste eeuw een steeds grotere toeristische trekpleister. De oorlog maakte echter een einde aan deze voorspoedige ontwikkeling. De Ortskommandant van Haarlem liet verschillende verordeningen bekendmaken, waaronder inkwartiering, vordering van goederen, paarden en arbeidskrachten. 'Zomers Buiten' en ander percelen, waaronder het Grand Hotel, werden door de bezetter gevorderd. Op 23 mei 1942 werd de toegang tot het strand voor de gehele bevolking verboden en ook werd een verbod uitgevaardigd om voor de kust te vissen. Op 6 november 1942 w...

 15. Archief van het Provinciaal Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en bijbehorende commissies

  Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken....

 16. Archief van het Gemeentebestuur van Velsen (Gemeente Velsen), 1925-1975

  De voortekenen van de oorlog waren al vroeg zichtbaar in de gemeente. Al in 1938 werden militairen ingekwartierd in o.a. de buitenplaats Beeckestijn en werd het bij de aanleg van het Noorderbuitentoeleidingskanaal in 1925 ontstane kustfort IJmuiden in gebruik genomen. De Nederlandse overheid liet de monding van het Noordzeekanaal in mei 1940 blokkeren door schepen af te zinken. Voor kleinere schepen bleef de haven ondanks de blokkade wel toegankelijk. Kort na de Duitse inval probeerden vele mensen het land over zee te ontvluchten, onder meer via de haven van IJmuiden. Er waren weinigen die ...

 17. Archief van de Joodse Ereraad te Amsterdam

  De Joodsche Eereraad was een orgaan dat na de Tweede Wereldoorlog de zuivering in Joodse kring uitgevoerd heeft. De Joodsche Eereraad werd eind januari, begin februari 1946 opgericht door de Contact-Commissie van de Joodsche Coördinatie-Commissies. Het doel van de Eereraad was een uitspraak te doen over iedere Jood wiens houding of gedrag tijdens de bezetting onverenigbaar was met de meest elementaire Joodse solidariteit. De Eereraad had geen andere sanctiemiddelen dan de publicatie van zijn uitspraken. De Eereraad behandelde zo'n twintig zaken, waarvan de zaak tegen Abraham Asscher en prof...

 18. prof.dr. A.E. Cohen, collectie betreffende het Joods Lyceum in Haarlem

  De heer Cohen studeerde in Leiden geschiedenis met Nederlandse taal- en letterkunde als uitgebreid bijvak. Hij verwierf daarvoor lesbevoegdheid en is als leraar Nederlands en geschiedenis verbonden geweest aan het Joods Lyceum in Haarlem. In augustus 1941 werden de lagere en middelbare scholen door de Duitse bezetter 'gezuiverd'. Dit hield in dat alle joodse leerlingen van de scholen werden verwijderd. De gemeente Haarlem kreeg de opdracht om joodse kinderen uit Haarlem en omgeving apart onderwijs aan te bieden. In het gebouw Insulinde aan de Zijlweg 123 kwam een instelling voor lager onder...

 19. Archief van het kleuter- en lager onderwijs Amsterdam

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de onderwijsinstelling.

 20. Archief van het gemeentebestuur Bloemendaal (gemeente Bloemendaal), 1940-1988

  Op 14 mei 1940 capituleerde Nederland. Het gemeentebestuur kwam onder toezicht van de bezetter te staan. Op 17 juli 1941 was de laatste vergadering van de gemeenteraad. Op last van de Duitse bezetter werden de werkzaamheden van de raad stilgelegd. De bevoegdheden van de raad werden overgenomen door de burgemeester. Burgemeester Den Tex werd op 12 september 1941 geschorst uit zijn functie. Dit naar aanleiding van zijn onwelwillendheid ten aanzien van de uitvoering van de door de Duitse bezetter opgelegde verordeningen. Op 25 november werd de NSB-burgemeester J.W. Zigeler geïnstalleerd. De be...