Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 40
Language of Description: English
Country: Bulgaria
 1. Главно управление на народното здраве

  • Glavno upravleniye na narodnoto zdrave
  • Main Office of Public Health

  Contains drafts and correspondence regarding medical services, mobilization of Jewish dentists, and payments for confiscated dental equipment of Jewish dentists. Includes name lists of doctors sent to Thrace and Macedonia and lists of people mobilized to the health services (including mobilized Jewish doctors).

 2. Независими работнически професионални съюзи (НРПС)

  • Nezavisimi rabotnicheski profesionalni suyuzi (NRPS)
  • Independent Workers Trade Unions

  Contains appeals against military preparations, military fascist government, and increasing government spending for military preparations.

 3. Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) - Дирекция на общините и обществените грижи

  • Ministerstvo na vutreshnite raboti i narodnoto zdraviye (MVRNZ) - Direktsiya na obshtinite i obshtestvenite grizhi
  • Ministry of Internal Affairs and Public Health - Municipalities and Social Services Directorate

  The collection contains correspondence, decrees, and memoranda relating to the location of German troops, tax, financial, and property regulations, replacement of Jewish workers in the city of Vidin, Bulgaria, and memoranda regarding decorations, bonuses for the killing of partisans, and financial compensation for Allied bombardment.

 4. Български зъболекарски съюз

  • Bulgarski zubolekarski suyuz
  • Association of Bulgarian Dentists

  Contains correspondence and list of members of the Association of Bulgarian Dentists. Includes correspondence relating to the confiscation of telephones from Jewish offices and prohibition of dental practices by Jews.

 5. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo po Evreyskite Vuprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 6. Български фармацевтически кондиционерен съюз

  • Bulgarski farmatsevticheski konditsioneren suyuz
  • Bulgarian Pharmaceutical Union

  Contains correspondence, personal files, declarations, and lists of members of the Bulgarian Pharmaceutical Union. Includes information regarding liquidation of Jewish pharmacies according to the Protection of the Nation Act, and report to the Ministry of Health regarding transfer of pharmacy property from Jewish to non-Jewish owners.

 7. Симеон Николов Петков (1886–1974) - Личен фонд

  • Simeon Nikolov Petkov (1886-1974) - Lichen Fond
  • Papers of Simeon N. Petkov (1886-1974)

  In the fonds can be found, under the archival signature inventory 2, a.u. 434, the printed book "Dr. I. Fadenheht". It contains contributions to Prof. Yosif Fadenheht.

 8. Върховна стопанска камара

  • Vurhovna stopanska kamara
  • Supreme Chamber of Commerce

  Contains selected records from Fond 212, including draft correspondence regarding Jewish savings.

 9. Българска народна банка – Гюмюрджина

  • Bulgarska narodna banka - Gyumyurdzhina
  • Bulgarian National Bank - Gyumyurdzhina (Komotini)

  Contains questionnaires with declarations and information regarding Jewish valuables.

 10. Българска народна банка – Деде Агач

  • Bulgarska narodna banka - Dede Agach
  • Bulgarian National Bank - Dedeagach (Alexandroupoli)

  Contains signatures of supervisors of the Commissariat of Jewish Affairs, correspondence relating to Jewish property, and Jewish declarations of currency and assets held.

 11. Българска народна банка – Ксанти

  • Bulgarska narodna banka - Ksanti
  • Bulgarian National Bank - Xanthi

  Contains dossiers of Jewish declarations of currency and assets held.

 12. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  • Council of Ministers
  • Централен държавен архив
  • ф. 284К
  • English
  • 1879-1944
  • Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944)

  Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944) Опис 2, 220 а.е., 1879-1944 г. - Договори, спогодби, конвенции и протоколи между България и различни страни. Опис 3, 190 а.е., 1889-1944 г. - Списъци на закони, решения, укази, окръжни и др. (1909-1933); протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт (1941); спогодби между българското и германското правителства за уточняване въпроси в областта на наказателното право, възниквали след установяването на германските войски в България (1941) и между БНБ ...

 13. Министерство на народната просвета

  • Ministerstvo na narodnata prosveta
  • Ministry of Education

  Contains a confidential letter regarding a search for Jews and an investigation about teachers who were Communist Party members.

 14. ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НАРОДНОТО ЗДРАВЕ (МВРНЗ) - ДУПНИЦА (1880-1944)

  • Regional Municipal Branch of the Ministry of Internal Affairs and Health - DUPNITSA (1880-1944)

  Обобщена характеристика: Окръжни на МВРНЗ за емигрирането на български гра­ждани в задокеанските страни и в Турция (1926-1927), за ця­лостната дейност на полицията (1934, 1938-1944). Заповеди на Околийския полицейски началник по личния състав и ра­ботата на службата (1943-1944), доклади за състоянието на административните служби в управлението (1941). Окръжни, писма и сведения за станалите произшествия в околията, воденето на дознания и приключване на преписки от полицията (1937-1943), по мобилизацията в околията (1939-1940), за противовъздушната и химическа защита (1937-1944), регистриране...

 15. 12-та служба временна трудова повинност

  • 12-th branch of temporary labor service
  • 12-та служба "Временна трудова повинност" - Велес (1942 – 1943)

  Заповедна книга за движението на личния състав на 12. служба "Временна трудова повинност" (1942-1945); заповедна книга по Еврейския отряд - Свети Врач (1943); разчетна книга за щатните служители (1942-1944)

 16. Писмо до началник на полицията - Видин със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

  • Letter to the Head of the Police - Vidin with information on the number of evacuated Jews and Bulgarians in Vidin

  Писмо от помощник-околийския управител, началник на полицията - Видин до помощник-областния директор, началник на полицията в областта - Враца със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

 17. Българска легация в Букурещ

  • Bulgarska legatsiya v Bukuresht
  • Bulgarian Legation in Bucharest

  Contains reports and press clippings from the Romanian press regarding underground communist activities in Dobruja and Bessarabia; correspondence between the Bulgarian and Romanian Minister of Foreign Affairs regarding individual persons of Jewish origin and about the sinking of the "Struma" (Sṭrumah); correspondence regarding passport renewals for Jewish volunteers in the Civil War in Spain; and correspondence regarding visas and transit lists for people of non-Jewish origin. Also includes a registry of incoming documents and passports issued.

 18. Българска легация в Берлин

  • Bulgarska legatsiya v Berlin
  • Bulgarian Legation in Berlin

  Contains reports, correspondence, reviews of political events, and records relating to fights between Nazis and Communists, the persecution of Jews, the Leipzig trials, Kristallnacht, Nazi Congress, and the beginning of World War II. Also includes coded telegrams to the Minister of Foreign Affairs regarding the opening of the second front, Soviet losses in the war, and congratulatory and condolence correspondence to German officials, including Hitler, Göring, Himmler, and von Ribbentrop.

 19. Български лекарски съюз

  • Bulgarski lekarski suyuz
  • Bulgarian Medical Association

  Contains correspondence with the branches of the union in Sliven (Bulgaria) (file 62), Svogen (file 70), and Khaskova (file 79), including topics such as prohibiting Jewish doctors from having private practices.