Displaying items 4,921 to 4,940 of 5,092
Language of Description: German
Language of Description: Polish
 1. Prokurator przy Sądzie Obwodowym w Łodzi

  • Der Leiter der Amtsanwaltschaft Litzmannstadt
 2. Prezes Rejencji Łódzkiej

  • Regierungspräsident Litzmannstadt

  Wydział Administracji Centralnej - głównie akta resortu kontroli, przepisy, zarządzenia, spisy przedsiębiorstw handlowych, współpraca z policją, przepisy i zarządzenia policyjne, akta resortu zdrowia i opieki społecznej dotyczące pomocy lekarskiej, zwalczania chorób i organizacji zakładów opieki społecznej, opieki nad przesiedlonymi volksdeutschami, udzielania zapomóg, opieki nad młodzieżą niemiecką, akta personalne pracowników Rejencji. Wydział Spraw Ogólnych i Wewnętrznych - przepisy o charakterze administracyjno-gospodarczym, gospodarka komunalna, gospodarka wojenna, szkody wojenne, akta...

 3. Nadprokuratura w Poznaniu

  • Oberstaatsanwaltschaft Posen
 4. Prokuratura Generalna w Poznaniu

  • Generalstaatsanwaltschaft Posen
 5. Polski Związek Zachodni w Poznaniu

  Zespół zawiera akta dotyczące organizacji ZOKZ i PZZ, zjazdów walnych, posiedzeń Rady Naczelnej, Zarządu Głównego, Dyrekcji i Okręgów. Dział społeczno – polityczny obejmuje sprawy Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, sprawy opcji i obywatelstwa, a w okresie powojennym sprawy autochtonów /kongres Polaków - autochtonów w 1946 r./, akcję repolonizacyjną. W dziale gospodarczym zachowano przykładowo kilka teczek dotyczących strat wojennych poszkodowanych obywateli polskich oraz akta związane z likwidacją mienia poniemieckiego. W dziale kulturalno – oświatowym akta dotyczą prac kulturalno – oś...

 6. Sąd do Spraw Dziedziczności w Poznaniu

  • Erbgesundheitsgericht Posen
 7. Sąd Okręgowy w Poznaniu

  • Landgericht Posen
 8. Urząd do Spraw Genealogicznych w Poznaniu

  • Gausippenamt Posen
 9. Archiwum Rzeszy w Poznaniu

  • Reichsarchiv in Posen
 10. Krajowa Placówka Dokumentacji Fotograficznej "Kraju Warty". Miejska Placówka Dokumentacji Fotograficznej w stolicy okręgu Rzeszy - Poznań

  • Landesbildstelle Wartheland. Stadtbildstelle der Gauhauptstadt Posen.
 11. Akta miasta Poznania.

  • Stadtverwaltung Posen

  20 Stadtverwaltung Posen 20.1 Hauptgeschaeftastelle - Hauptamt 1938-1944 20.2 Hauptgeschaeftastelle - Organisationsabteilung 1940-1944 20.3 Personalamt - Beamtenabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy wyżsi/ 1939-1944 20.4 Personalamt - Angestellten- und Arbeiterabteilung /Wydział Personalny - urzędnicy niżsi i pracownicy techniczni/ 1936-1944 20.5 Rechnungspruefungsamt /Wydział Kontroli Księgowej/ 1939-1944 20.6 Schulamt /Wydział Szkolny/ 1939-1944 20.7 Kulturamt - Allgemeine Kulturverwaltung /Wydział Kultury/ 1939-1944 20.8 Stadtarchiv /Archiwum miejskie/ 1939-1944 20.9 Pressereferat /R...

 12. Narodowo Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Okręg Piotrków - Tomaszów

  Meldunki sytuacyjne miesięczne o udziale członków partii w łapankach, akta personalne

 13. Sąd Niemiecki w Chełmie

  • Deutsches Gericht in Cholm
 14. Sąd Niemiecki w Lublinie

  • Deutsches Gericht in Lublin
 15. Komendantury Wojskowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Wyższa Komenda Polowa w Lublinie (Oberfeldkommandantur 372) - 1944, 1 j.a.; 0,01 mb 2. Komenda Polowa w Lubartowie (Ortskommandantur II/931) 1940-1941 - 6 j.a.; 0,07 mb
 16. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 17. Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe Spółka z o.o. Oddział w Lublinie

  • Deutsche Ausrüstungswerke G. m. b. H. Werk Lublin

  Korespondencja, wykazy, notatki, 1941-1944, 11 j.a. Plany i rysunki techniczne, 1941-1944, 9 j.a.

 18. Trzeci Oddział Konny SS-Policji w Chełmie

  • SS Polizei-Reiter-Abteilung III in Cholm

  Rozkazy i zarządzenia specjalne, 1941-1944, 8 j.a. Sprawy ogólno-organizacyjne, administracyjne, szkolenia (grupa A), 1941-1944, 11 j.a. Stan osobowy, urlopy, zaprowiantowanie i uzbrojenie (grupa B), 1942-1944, 12 j.a. Działalność Oddziału, straty, odznaczenia (grupa C), 1941-1944, 19 j.a.

 19. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego

  • Der SS und Polizeifuhrer im Distrikt Lublin

  Zbiór szczątków zespołów dokumentów okupacyjnych władz niemieckich 1. Dowódca SS i Policji Okręgu Lubelskiego (Der SS-und Polizeiführer im Distrikt Lublin (Stab)), 1940-1944, 6 j.a., 0,05 mb 2. Pełnomocnik Komisarza Rzeszy do Spraw Umocnienia Niemieckiej Narodowości. Urząd do Spraw Przesiedlenia Niemców (Der Beaufragte des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Volksdeutsche Mittelstelle), 1940-1943, 5 j.a., 0,05 mb 3. Placówka Badawcza SS do Zagadnień Wschodu (SS-Forschungstelle für Ostunterkünfte), 1942-1944, 14 j.a., 0,14 mb 4. Sąd Nr VI do Spraw SS i Policji w Krakowie ...