Language of Description: German
Language of Description: French
Language of Description: Croatian
Language of Description: Romanian
 1. Judeţul Tighina – prefercturile judetene, subprefecturile plaselor (preturilor) si comunelor subordinate

  • Tighina district prefecture and its subordinated preturas and town halls
  • Тигинская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Tiginskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Documente care permit cetăţenilor evrei din judeţul Tighina să iasă din ţară între 1920-1923. Listele şi statutul membrilor societăţii de consum din 1921. Statutul societăţii filantropice evreieşti din Căuşeni "Damen ferain". Listele producătorilor specialiști, care ar putea asigura nevoile populației în caz de război. Materiale referitoare la alegerea membrilor Camerii de Comerţ şi Industrie din Tighina în 1938. Informația cu privire la afilierea locuitorilor judeţului la diferite religii și secte religioase între 1938-1939. Corespondența cu instituțiile de cult din judeţ în ceea ce priveș...

 2. Administrația financiară raională Lăpuşna

  • Lăpuşna district financial administration
  • Лапушнянская уездная финансовая администрация
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya finansovaya administratsiya

  Materiale privind impozitarea evreilor, care aveau deschisă o mică afacere în Chișinău (fabrici de alcool, restaurante, cabinete medicale private, magazine, ferme de animale). Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale în județul Lăpușna. Informații despre acordarea ajutorului social copiilor orfani. Listele proprietarilor de locuințe în Chișinău, 1927. Certificate de acordare a dreptului de a vinde alcool în diferite județe ale Basarabiei. Listele proprietariilor de fabrici de alcool din Basarabia. Materiale privind controlul activității cooperativelor de credite ale...

 3. Direcția de Statistică a Basarabiei

  • Statistical Department of Bessarabia
  • Статистическое управление Бессарабии
  • Statisticheskoye upravleniye Bessarabii

  Registrul de evidență al populației satelor Năvîrneț și Petrești, județul Bălți

 4. Direcția de Statistică a Basarabiei

  • Statistical Department of Bessarabia
  • Статистическое управление Бессарабии
  • Statisticheskoye upravleniye Bessarabii

  Raporturi informaționale privind mișcările populației Basarabie în anul 1924

 5. Primăria Chișinău

  • Chișinău City Hall
  • Кишиневская городская примэрия
  • Kishinevskaya gorodskaya primeriya

  Listele alegătorilor din Chişinău; locuitorilor din Chișinău care au primit cetățenia română în 1927, magazinelor din Chișinău care au vîndut petrol lampant în 1920-1921, cu indicarea cantității vîndute; chioșcurilor comunale și buticurilor închiriate de către comercianți, străzilor și gospodăriilor din Chișinău. Materiale cu privire la activitatea Consiliului Municipal pentru 1935-1937. Dosare de investigarea a comercianţilor evrei învinuiţi de speculaţie. Materiale privind inventarierea și evaluarea bunurilor imobiliare din spitale, instituții caritabile, curative și altele din sistemul M...

 6. Comunitatea evreiască din or. Soroca

  • Soroca Jewish Community
  • Еврейская община города Сороки
  • Yevreyskaya obshchina goroda Soroki

  Registrul sinagogilor întreținute de croitorii din Soroca. Lista evreilor, care au primit cetățenia română. Dosarul celor 32 tineri din Zgurița, care au inițiat organizarea școlii de vară Organizația sionistă din Soroca. Procesele-verbale ale ședințelor consiliului comunității, unde sa discutat despre situația școlilor, acordarea suportului financiar, cheltuielile pentru funcționarea consiliului, aspectele politice (verificarea listelor electorale pentru a se asigura că sunt incluși toți cetățenii evrei). Registrele buletinelor electorale pentru consiliul comunității. Corespondența cu prefe...

 7. Comisia de asistență republicană a RSS Moldovenească pentru a sprijini activitatea comisiei de urgență de stat pentru investigarea crimelor comise de invadatorii germano-fasciști

  • Republican Board of the Moldovan SSR to promote the activity of the emergency state commission for the Investigation of crimes committed by German-Fascist invaders
  • Республиканская Комиссия Молдавской ССР по содействию в работе чрезвычайной государственной Комисии по установлению и расследованию злодеяний неметско-фашистских захватчиков
  • Respublikanskaya Komissiya Moldovskoi SSR po sodeistviju v rabote chrezycainoi gosudarstvennoj Komisii po ustanovleniju i rassledovaniju zlodeyanij nemetski-fashistskih zahbatchikov

  Fondul conține date statistice despre persoanele ucise în urma crimelor de război comise de români şi germani; listele germanilor și colaboratorilor acuzați de crimele comise în Chișinău; rapoartele Comisie de Investigare a Crimelor de Război din Chișinău; declarațiile martorilor crimelor de război; rapoarte informative despre prejudiciile aduse evreilor basarabeni de către administraţia română.

 8. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Cahul

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Cahul
  • Полиция города Кагул
  • Politsiya goroda Kagul

  Fondul conține documente de reflectă activitatea Poliției orașului Cahul în anii 1933-1944, listele evreilor din închisori la data de 22 iulie 1941, corespondența cu Inspectoratul Regional de Poliției din Chișinău despre statutul juridic al evreilor; listele evreilor ce au emigrat în Palestina și a celor ce s-au convertit la creștenism.

 9. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Chișinău

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Chișinău
  • Полиция города Кишинева (Кишинэу)
  • Politsiya goroda Kishineva

  Copii ale Ordinelor semnate de armată și de autorități civile în ceea ce privește tratamentul evreilor; materiale despre brigăzile de muncă evreiești din Chișinău; raportul evreilor uciși de GESTAPO; ghetoul din Chișinău – executarea evreilor învinuiți de colaborare cu bolșevicii; raportul Secție Siguranței privind atrocitățile comise pe 8 octombrie 1941 cînd un convoi de cca 2.000 de evrei au fost evacuați, rapoarte privind condițiile de trai și starea de spirit a evreilor în ghetou.

 10. Inspectoratului Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor județene. Orhei

  • Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police Headquarters Orhei
  • Полиция города Оргеева
  • Politsiya goroda Orgeeva

  Ordine și circulare emise de Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia cu privire la plasarea evreilor în lagăre şi ghetouri. Ordine care reglementează raporturile de interacţiune cu evreii. Corespondența dintre Poliția orașului Orhei cu Ministerul Afacerilor Interne al României, Inspectoratului Regional de Poliție din Basarabia, Chestura de Poliție orașului Chișinău, Prefectura orașului Orhei despre date statistice şi listele evreilor din judeţul Orhei, Basarabia. Copii ale documentelor referitoare la populaţia evreiască din Basarabia.

 11. Cartierul General al armatei române

  • Inspectorate General of Gendarmery
  • Ставка Верховного командования румынских войск г. Бухареста
  • Stavka Verhovnogo komandovaniya rumynskih vojsk g. Buharesta

  Instrucții ale Cartierului General al Armate Române privind evacuarea evreilor din Basarabia în ghetourile din Transnistria și organizarea frupelor polițienești pe lîngă unitățile militare; Ordine emise de generalul Cartierului cu privire la plasarea evreilor în ghetouri

 12. Bessarabian Regional Police Inspectorate. Police of Soroca City

  • Poliția oraşului Soroca
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Полиция города Сорока
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Politsia goroda Soroca

  Informații despre evreii din județul Soroca – listele evreilor ce au activat în diferite organizații bolșevice, despre problemele căsătoriilor mixte și convertirea evreilor, situația evreilor din vestul Nistrului ce lucrează în brigăzi de muncitori în Basarabia, copii ale Ordinelor semnate de Armată și autorități civile cu privire la tratamentul evreilor; lista evreilor care au emigrat în Palestina sau în alte țări, din diferite regiuni din România.

 13. Poliţia Bălţi. Questura

  • Police Headquarters Bălţi. Questura
  • Бессарабский областной инспекторат полиции. Квестура полиции города Бельцы
  • Bessarabskoi oblastnoi inspektorat politsii. Kvestura politsii goroda Beltsy

  Conține materiale despe licitația organizată pentru vinderea proprietățiilor confiscate de la evrei; despre înmormîntarea evreilor din lagăre; listele evreilor din lagărul din Răuțel, listele evreilor din lagărul din Bălți ce au fost transferați în lagărul din Mărgulești, județul Soroca; documente administrative și directive; documente prin care s-a decis cine va trăi în casele evreilor deportați; listele evreilor din unitățile de muncă forțată; materiale despre pregătirea recensămîntului evreilor; descrierea detaliată a originelor, numărului și ocupațiilor culturale, politice și religioase...

 14. Judeţul Lăpușna – prefercturile judeţene, subprefecturile plaselor (preturilor) şi comunelor subordinate lor

  • Lăpușna district prefecture and its subordinated preturas and primarias
  • Лапушнянская уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
  • Lapushnyanskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii

  Corespondența cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu prefecturile judeţului privind regimul pașapoartelor și controlul cetăţenilor străini; transferul proprietăților confiscate de la localnici către prefecturi, deschiderea restaurantelor, tavernelor; problema dobîndirii cetățeniei române pentru basarabeni. Concedierea lucrătorilor care nu au promovat examenul la limba română între 1921-1925. Listele caselor de rugăciuni şi membrii sectelor din judeţ, 1923-1926. Materiale privind acordarea localnicilor judeţului dreptului să iasă din ţară; examinarea funcționarilor din judeţ cu scopul de rom...

 15. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Listele învățătorilor și elevilor care au rămas pe teritoriul Basarabiei în 1940-1941. Listele învățătorilor care au lucrat în 1940-1941.

 16. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Corespondența administraţii Gimnaziului de băieţi „Ion Voievod” din Cahul cu administraţia Gimnaziului privat „Tarbut” din Leova în ceea ce privește permisiunea elevilor să susţină examenele de absolvire. Solicitările elevilor de la Gimnaziul „Tarbut” din Leova să li se permită să susţină examenele de absolvire.

 17. Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui

  • Bessarabian Directorate of Education and Cults
  • Бессарабский директориат просвещения и культов
  • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov

  Registrul notelor elevilor de la Şcoala evreiască privată de fete din Bălţi, obţinute la examenul din 1934, care a avut loc la gimnaziul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. Registrul notelor elevilor de la Gimnaziul privat din Floreşti, obţinute la examenul din 1936.

 18. Primăria oraşului Soroca

  • Soroca City Hall
  • Сорокская городская примэрия
  • Sorokskaya gorodskaya primeriya

  Registrul de evidență al proprietarilor de bunuri imobiliare. Procesule-verbale al ședinței Consiliului Comunal din 1926-1928. Lista locuitorilor orașului Soroca și a suburbiilor. Lista funcționarilor publici care lucrează la primărie și alte instituții de stat. Lista personalului Școlii profesioanle de fete nr.2 din Soroca care a activat în perioada ocupației sovietice. Bugetele orașului Soroca pentru anii 1931, 1935-1936, 1939-1940. Listele producătorilor asiguraţi la Biroul central de asigurări sociale. Registrele salariile plătite lucrătorilor de la magazinul de încălţăminte "Frații Bar...

 19. Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna

  • Lăpușna District Chamber of Commerce and Industry]
  • Лапушинская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Basarabia, care au avut dreptul de a alege membrii Camerii de Comerț în 1918. Listele proprietarilor de întreprinderi comerciale și industriale din Chișinău și Orhei în 1938. Informații despre persoanele care se ocupau cu comerțul în Basarabia, perioada interbelică.

 20. Camera de comerţ şi industrie a judeţului Lăpuşna

  • Lăpuşna District Chamber of Commerce and Industry
  • Лапушнянская уездная палата торговли и промышленности
  • Lapushnianskaya uezdnaya palata torgovli i promyshlennosti

  Dosare personale ale evreilor proprietari de întreprinderi comerciale și industriale în Basarabia.