Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 27
Language of Description: Czech
Language of Description: Croatian
 1. Terezín

  Archivní dokumenty, které se zachovaly z období trvání terezínského ghetta (24. listopad 1941 – 8. květen 1945, včetně pozdějších spisů z doby po osvobození), představují pouhé torzo písemností, které zde vznikly. Jen část dokumentů, které sbírka obsahuje, lze považovat za úřední spisy, vzniklé z činnosti terezínské Rady starších a jednotlivých oddělení a úseků její samosprávy. Součástí této první skupiny je i poměrně bohatý soubor map, plánů a nákresů ghetta, jeho okolí, jednotlivých bloků a budov i různé nákresy zařízení, předmětů a konečně i nápisy. Připojen je též menší soubor různých ú...

 2. Dokumenty perzekuce

  • Židovské muzeum v Praze
  • COLLECTION.JMP.SHOAH/DP
  • Czech, German, English
  • Sbírka obsahuje 90 kartonů dokumentů (9,79 bm) uspořádaných do 79 skupin, přičemž ji nelze považovat za uzavřenou, je průběžně doplňována novými přírůstky a postupně mohou vznikat i nové věcné skupiny.

  Sbírka vznikla jako dokumentace pronásledování a genocidy Židů v českých zemích s výjimkou archiválií týkajících se dějin ghetta Terezín, které tvoří samostatnou sbírku. Obsahem sbírky jsou originály, kopie či přepisy úředních dokumentů a osobních pozůstalostí, dále tisky, novinové výstřižky, mapy, vzpomínky a malé množství nespisového materiálu. Ze sbírky Dokumenty perzekuce lze čerpat informace k problematice dějin holocaustu českých a moravských Židů, v menší míře i slovenských Židů. Pro způsob svého vzniku je sbírka Dokumenty a perzekuce poměrně nesourodá, její dokumenty mají různou hod...

 3. Židovská náboženská obec Jevíčko

  Fond obsahuje stanovy ŽNO (1923), zápisy ze schůzí dovedené do roku 1940, podací protokoly, volební spisy, personální spisy, matriční záležitosti, seznamy židovských rodin, korespondenci, finanční agendu, stavební záležitosti, knihu synagogálních sedadel, hazkaru, zlomek agendy pohřebního bratrstva a některých dalších spolků a institucí židovské obce. Z doby nacistické okupace pocházejí zlomky personální a finanční agendy, hlavní finanční kniha byla vedena do roku 1942. Rokem 1939 končí kniha členů spolku Bikur cholim, rokem 1940 zápisy ze schůzí ženského spolku.

 4. Židovská náboženská obec Ivančice

  Fond tvoří pinkas (1715–1788), stanovy ŽNO (1872–1936), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, matriční záležitosti, kniha narozených (1799–1844), knihy obřízek (1837–1890), seznamy osob v uprchlickém táboře v Ivančicích (1938–1941), korespondence, stavební záležitosti (včetně stavby synagogy), finanční a daňová agenda, knihy synagogálních sedadel, knihy hazkarot, písemnosti židovské školy, pohřebního bratrstva a zlomky spisů dalších židovských spolků a institucí. Pokladní kniha Bikur cholim končí rokem 1940, hřbitovní kniha je dovedena do roku 1942.

 5. Židovská náboženská obec Dobříš

  Fond obsahuje stanovy ŽNO (1855–1906), zápisy ze schůzí, volební spisy, knihu familiantů (1799–1827), personální spisy, matriční spisy, úřední korespondenci, finanční agendu, spisy ke stavbě synagogy, písemnosti židovské školy, pohřebního bratrstva a ženského dobročinného spolku. Zápisy ze schůzí židovské obce jsou dovedeny do roku 1939, podací protokoly obce, zápisy ze schůzí pohřebního bratrstva a finanční knihy končí rokem 1942. Kniha cestovních povolení byla vedena v letech 1940–1942. K fondu jsou připojeny zlomky materiálu přidružených obcí Nový Knín, Čelina a Mníšek pod Brdy.

 6. Židovská náboženská obec Slaný

  Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1865 – 1896), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, úřední přípisy a nejrůznější korespondenci, finanční a daňovou agendu, evidenci synagogálních sedadel, písemnosti ke stavbě synagogy, soupis vybavení synagogy, stanovy (1898) a písemnosti pohřebního bratrstva, seznamy pohřbených a zlomek spisů židovské školy a několika židovských spolků. Součástí fondu je dosti rozsáhlý celek spisů z let 1939 – 1945, které zachycují rasovou perzekuci Židů: oběžníky, vyhlášky a nařízení, evidence židovského obyvatelstva, pracovní nasazen...

 7. Židovská náboženská obec Prostějov

  Kromě několika starších jednotlivin jsou zde zachovány písemnosti od poloviny 19. století do počátku 40. let 20. století. Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1894, 1920 – 1925), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, matriční agendu, domovské listy, živnostenské záležitosti, trestní záležitosti, vojenské záležitosti, správu domovního majetku, stavební záležitosti, včetně stavby synagogy, finanční agendu, nadace, knihy hazkarot, písemnosti pohřebního bratrstva, opisy náhrobních nápisů, zlomky písemného materiálu různých židovských spolků a institucí a rozsáh...

 8. Židovská náboženská obec Beroun

  Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1871–1933), podací protokoly, zápisy ze schůzí, volební a personální spisy, matriční a finanční agendu a písemnosti pohřebního bratrstva. Materiály přidružených obcí Liteň a Mořina tvoří především finanční knihy a spisy. Zachované písemnosti ŽNO Beroun zachycují agendu od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Pouze knihy pohřebního bratrstva v Mořině byly vedeny už v 1. polovině 19. století. Materiály z období okupace (1939–1942) tvoří rozsáhlejší celek. Kromě podacích protokolů a pokračování předválečné agendy (týkající se náboženské daně, dal...

 9. Židovská náboženská obec Olomouc

  Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1865, 1892–1937), zápisy ze schůzí, podací protokoly, volební spisy, personální spisy, evidenci členů, finanční agendu, spisy týkající se výuky náboženství, stavby synagogy, zboření synagogy, knihy hazkarot a písemnosti pohřebního bratrstva a dalších židovských spolků a institucí. Běžná agenda byla vedena až do roku 1940. Kromě toho fond obsahuje menší celek spisů z let 1940 – 1944, které odrážejí nacistickou rasovou perzekuci. Jedná se o záznamy z jednání s olomouckým gestapem, korespondenci ŽNO a spisy týkající se vystěhovalectví a odevzdání majetku.

 10. Židovská náboženská obec Pardubice

  Fond obsahuje seznamy Židů na pardubickém panství na konci 18. století, stanovy ŽNO, včetně změn (1874, 1977, 1896, 1936), zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, seznam válečných uprchlíků (1914–1918), stavební záležitosti (včetně stavby synagogy), písemnosti pohřebního bratrstva a koncepty sepsání dějin Židů v Pardubicích. Knihy pohřebního bratrstva, především evidence hrobů, byly vedeny do r. 1942. K fondu je připojen materiál Arbeitsamtu Pardubice zachycující pracovní nasazení Židů: kartotéka (1941–1942) a aktový materiál (1940–1945).

 11. Židovská náboženská obec Holešov

  Nejvýznamnější součástí fondu jsou pinkasy z let 1668–1731 a 1785–1830 a knihy takkanot z 18. století. Fond dále obsahuje zápisy ze schůzí, finanční agendu, nadační spisy, knihy synagogálních sedadel, knihy hazkarot a písemnosti pohřebního bratrstva. Spisy z let 1939–1943 obsahují matriční záležitosti, registraci Židů (včetně smíšených manželství a Židů nemojžíšského vyznání), pracovní nasazení, cestovní povolení, bytové a stavební záležitosti, přihlašování a odevzdávání majetku, soupis inventáře ŽNO, pojištění majetku, seznamy nadací, účetní materiál a vystěhovaleckou agendu.

 12. Židovská náboženská obec Brandýs nad Labem

  Fond obsahuje zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, písemnosti týkající se matričních záležitostí a výuky náboženství, finanční agendu a materiály pohřebního bratrstva: stanovy (1892–1906), zápisy ze schůzí a zlomek spisové agendy. Součástí souboru je finanční kniha ženského spolku a hazkara. Písemnosti z let 1938 – 1940 představují především účetní doklady, včetně související korespondence. Jedná se o navazující součást předválečné účetní agendy. V rámci sociální péče je zde obsaženo i několik spisů týkajících se podpory uprchlíků.

 13. Židovská náboženská obec Brno

  Jedná se o nepatrné zlomky materiálu převážně nalezené v mimobrněnských fondech. Většinou jsou to drobné tisky: stanovy ŽNO (1894), stanovy a výroční zprávy několika spolků, pamětní spis o zlepšení státně-občanských poměrů Židů. Z doby nacistické okupace pochází poučení o povinnosti přihlásit umělecké a drahocenné předměty, zemědělské a lesní pozemky, cizozemská platidla a pohledávky vůči cizině (1939) a kniha záznamů o sňatcích z let 1941 – 1942.

 14. Židovská náboženská obec Čáslav

  Fond je pouhým torzem, obsahuje zápisy ze schůzí dovedené do roku 1940, knihu ohlášek sňatků (1892 – 1937), pokladní knihu a zlomek písemností Israelitského dámského dobročinného spolku, včetně stanov (1922).

 15. Židovská náboženská obec Divišov

  Fond obsahuje zápisy ze schůzí, pokladní knihy a zlomek spisového materiálu. Finanční knihy jsou dovedeny do r. 1942. Součástí fondu jsou oběžníky došlé v letech 1940 – 1942.

 16. Židovská náboženská obec Dolní Kralovice

  Fond představuje pouhé torzo, obsahuje stanovy ŽNO a pohřebního bratrstva, zápisy ze schůzí, knihu došlé korespondence (1905–1941), knihu náboženské daně (1938–1941) a knihu hrobů. Nejcennější součástí fondu je kniha obřízek (1791–1835).

 17. Židovská náboženská obec Dvůr Králové

  Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1862 – 1897, 1932), zápisy ze schůzí, pamětní knihu, jednací řád, seznam členů obce, finanční agendu, spisy a účty ke stavbě synagogy a hřbitova a album fotografií ŽNO vytvořené na počátku 40. let 20. století.

 18. Židovská náboženská obec Heřmanův Městec

  Fond obsahuje stanovy ŽNO (1877, 1896, 1900), zápisy ze schůzí končící rokem 1940, volební spisy, personální spisy, záznamy obřízek (1817–1839), korespondenci, spisy týkající se židovských domů, finanční agendu, knihy synagogálních sedadel, stanovy a písemnosti pohřebního bratrstva a zlomky spisů dalších židovských spolků a institucí. K fondu jsou připojeny zlomky spisové agendy přidružených obcí Hroubovice, Chrudim, Přestavlky a Zájezdec.

 19. Židovská náboženská obec Hodonín

  Fond obsahuje stanovy ŽNO (1921–1922, 1930), zápisy ze schůzí dovedené do roku 1940, finanční agendu, smlouvu na stavbu nové synagogy (1694), knihu synagogálních sedadel, písemnosti pohřebního bratrstva.

 20. Židovská náboženská obec Hranice

  Fond obsahuje knihu takkanot (18. stol.), stanovy ŽNO, zápisy ze schůzí, knihy ohlášek (1891 - 1940), finanční agendu, knihy synagogálních sedadel, písemnosti židovské školy, stanovy (1876) a další písemnosti pohřebního bratrstva, včetně knihy hrobů, a písemnosti ženského spolku. Agenda pohřebního bratrstva a ženského spolku byla vedena do roku 1942.