1945 List of Jews registered in the Jewish Community in Skopje

 • Список на Евреите кои се пријавени во Еврејската општина во Скопје, 1945
 • Spisok na Evreite koi se prijaveni vo Evrejskata opstina vo Skopje, 1945
Identifier
1945 List of Jews registered in the Jewish Community in Skopje
Language of Description
English
Alt. Identifiers
 • Box 1, 120/71
Dates
1944 - 1945
Level of Description
File
Languages
 • Macedonian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

7 typed pages

Biographical History

The document was created after the liberation of Macedonia and refers to the statistical data regarding Macedonian Jews who survived the Holocaust in Macedonia. Most of them managed to save the deportation to Treblinka by flying to Albania, some joining the Resistance, some were released from the Skopje camp as foreign citizens or as a result of their profession (doctors), and some of them somehow managed to find a way to hide and to survive.

Scope and Content

Тhe document is structured in the following way:

 • Ordinal number of the family and ordinal number of each member of a family

 • Name and surname, profession, place of birth, date of birth and remark

 • 124 families or 305 people have been recorded

Finding Aids

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Existence and Location of Originals

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Publication Note

“The Jews from Macedonia and the Holocaust: History, Theory, Culture” [Евреите од Македонија и холокаустот: историја, теорија, култура], separate bilingual (English and Macedonian) edition /chrestomathy (Skopje: Euro Balkan Press, 2011), pp. 266-273

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Список на Евреите кои се пријавени во Еврејската општина во Скопје, 1945

 • Spisok na Evreite koi se prijaveni vo Evrejskata opstina vo Skopje, 1945
 • 1945 List of Jews registered in the Jewish Community in Skopje
Identifier
1945 List of Jews registered in the Jewish Community in Skopje
Language of Description
Macedonian
Alt. Identifiers
 • Box 1, 120/71
Dates
1945
Level of Description
File
Languages
 • Macedonian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

7 отчукани страници

Biographical History

Документот е создаден по ослободувањето на Македонија и се однесува на статистички податоци во врска со преживеание Евреи од холокаустот во Македонија. Најголем дел од нив успеале да се спасат од депортацијата во Треблинка, со тоа што пребегнале во Албанија, некои се приклучиле на отпорот, некои биле ослободени од логорот во Скопје како странски државјани или како резуатат на нивната професија (доктори), а некои од нив успеале на некој начин да се скријат и на тој начин да се спасат.

Scope and Content

Документот е структуриран на следниов начин:

 • Реден број на семејството и членoвите на едно семејство

 • Име и презиме, професија, место на раѓање, датум на раѓање и забелешка

 • Пријавени се 124 семејства или 305 лица

Finding Aids

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Existence and Location of Originals

 • Архив - Еврејска заедница на Република Македонија

Publication Note

“The Jews from Macedonia and the Holocaust: History, Theory, Culture” [Евреите од Македонија и холокаустот: историја, теорија, култура], separate bilingual (English and Macedonian) edition /chrestomathy (Skopje: Euro Balkan Press, 2011), pp. 266-273.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0