Fund Aleksandar Matkovski

 • Фонд Александар Матковски
 • Fond Aleksandar Matkovski
Identifier
Fund Aleksandar Matkovski
Language of Description
English
Alt. Identifiers
 • АЕ
 • Фонд Александар Матковски
Dates
1957 - 1992
Level of Description
Fonds
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • German
 • Greek
 • Macedonian
 • Russian
 • Turkish
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

23 archival boxes

3 archival boxes hold material on the history of the Jews from Macedonia

Biographical History

The Fund Aleksandar Matkovski contains documents and materials from various international archives and institutions, that Aleksandar Matkovski has collected and upon which he conducted his researches, as well as published his scientific works, starting from 1957 to 1992. After his death in 1992, his family handed over the personal archive of Matkovski to the Archive - Macedonian Academy of the Sciences and Arts (MASA), that created the Fund Aleksandar Matkovski. This fund is classified in 23 archive boxes.

Archival History

Aleksandar Matkovski (1922-1992), is the first Doctor of Historical Sciences and the first historian in Oriental studies in Macedonia. He was a member of the Communist Party of Yugoslavia, a participant in the National Liberation War 1941. In 1942 he was sentenced to 10 years in prison, in Skopje and Varna (Bulgaria). After he has managed to escape from the prison, he has joined the Fifth Macedonian Brigade of the National Liberation War.

Aleksandar Matkovski graduated from the teacher’s School of Skopje in 1947. In 1949 he completed the teacher’s training college in Belgrade. In 1951 Matkovski received his Bachelor’s degree in History from the Faculty of Philosophy in Skopje. He defended his doctoral dissertation in History at the Faculty of Philosophy in Zagreb in 1957. In 1961, he completed his studies in Oriental Philology at the Faculty of Philology in Belgrade. He worked at the Institute for National History in Skopje in the period 1971-1987. He was elected as a member of MASA in 1991.

Scope and Content

The Fund Aleksandar Matkovski is consisted of rich material in regards to various historical periods of the region of Macedonia. Within this archival material, in separate three boxes, there are various documents referring to the history of the Jews on the Balkans, starting from ancient times, the period of the Ottoman Empire and the Second World War. In that context, the archive material contains important material about the history of the Jews from Macedonia, before the Holocaust, during the Holocaust and the tragedy of the Macedonian Jews after 1943. Aleksandar Matkovski's material for the Jews from Macedonia is also exposed in the work of his books: "Tragedy of the Jews in Macedonia", Skopje 1983 (published also in English in Yad Vashem Studies III, Jerusalem, 1959, under the title: “Destruction of Macedonian Jews”) and "Resistance in Macedonia", Skopje 1983

Conditions Governing Reproduction

Reproduction is allowed.

Finding Aids

 • Archive - Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje

Existence and Location of Originals

 • Archive - Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Фонд Александар Матковски

 • Fond Aleksandar Matkovski
 • Fund Aleksandar Matkovski
Identifier
Fund Aleksandar Matkovski
Language of Description
Macedonian
Alt. Identifiers
 • АЕ
 • Фонд Александар Матковски
Dates
1957 - 1992
Level of Description
Fonds
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • German
 • Greek
 • Macedonian
 • Russian
 • Turkish
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Biographical History

Фондот Александар Матковски содржи документи и материјали од различни архиви и институции во светот, кои ги собирал и врз однова на кои ги изведувал и објавувал своите научни истражувања Александар Матковски во текот на својата богата научно-истражувачка и академска работа. По неговата смрт во 1992 година, неговото семејство ја предава личната архива на Матковски на Архивот - МАНУ, каде е создаден фондот Александар Матковски. Овој фонд е класифициран во 23 архивски кутии.

Archival History

Александар Матковски (1922-1992), е прв доктор по историски науки во Македонија и прв историчар - османлист. Бил член на КПЈ, учесник во НОБ од 1941 година. Во 1942 година бил осуден на 10 години затвор, и казната ја издржувал во затворите во Скопје и Варна (Бугарија). Успева да избега од затворот и се приклучува на Петтата македонска бригата на НОВ. Во 1947 година, завршува учителска школа во Скопје, виша педагошка школа во Белград во 1949, Философски факултет - група историја во Скопје во 1951 година, а докторската дисертација ја брани на Философскиот факултет во Загреб во 1957 година. Во 1961 година на Филолошкиот факултет во Белград завршил и студии по ориентална филологија. Работел во Институтот за национална историја во Скопје Работел во Институтот за национална историја во Скопје во периодот 1971-1987 година. Радовен член на МАНУ станува 1991 година. Во периодот1971-1987 работел во Институтот за национална историја во Скопје. Избран е за член на МАНУ во 1991 година.

Scope and Content

Фонд Александар Матковски содржи богат материјал кој се однесува на различни историски периоди на регионот Македонија. Бо рамки на овој богат архивски материјал, селектиран во три архивски кутии, постојат бројни документи за историјата на Евреите на Балканот, започнувајќи од античко време, периодот на Османлиското царство и Втората светска војна. Во тие рамки, архивскиот материјал се однесува на историјата на Евреите од македонија пред холокаустот, за време на холокауст периодот и периодот по 1943 година обележан со еврејската трагедија во Македонија. Архивскиот материјал во овој Фонд кој се однесува на Евреите од македонија, Александар Матковски го изложува во својата книга „Трагедијата на Евреите во Македонија (Скопје, 1963), објавена и на англиски јазик под наслов “Destruction of Macedonian Jews” (во: Yad Vashem Studies III, Jerusalem, 1959). Исто така, архивскиот материјал во овој фонд кој се однесува на османлискиот период на Македонија, во тие рамки и положбата на Евреите во Македонија, Матковски го изложува во својата книга „Отпорот во Македонија“ (Скопје 1983).

Conditions Governing Reproduction

Копирањето е дозволено.

Existence and Location of Originals

 • Aрхив-Македонска Академија на науките и уметностите

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0