Archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12, y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP.

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / 545-462
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 545-462
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3063 nrs. (81 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Dit archiefbestand is cruciaal voor de studie van de financiële roofpolitiek van de bezetter en de ‘Arisierung’ van de Belgische economie. Het is eveneens van groot belang voor de reconstructie van de sociaaleconomische positie van de Joodse bevolking in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Het bestand valt uiteen in vier delen, die overeenkomen met de verschillende archiefvormers, zijnde het sekwester van de Brüsseler Treuhandgesellschaft, de BTG zelf, de Gruppe XII en het Kolonialpolitisches Amt. Vooral de eerste drie zijn voor deze gids relevant. In het archief van het sekwester van de BTG noteren we vooreerst algemene stukken in verband met de interne werking van de dienst (personeelsbeheer, administratieve omkadering, boekhouding, …). Daarnaast vermelden we vooral de documenten inzake het financieel beheer van de registratie en restitutie van gespolieerde goederen. Het gaat om dossiers, correspondentie, rapporten, instructies, nota’s, … over de restitutie en/of verkoop van waardepapieren, liquide middelen op bank- en postcheckrekeningen, de inhoud van opengebroken kluizen, ‘persoonlijke goederen’ (o.a. juwelen), ruwe diamanten, … Deze rubriek bevat eveneens reeksen briefwisseling met banken (zowel gekende roofbanken als de andere banken waar de BTG rekeningen had), evenals briefwisseling met Joodse organisaties (zie vb. nr. 90 met daarin briefwisseling met de Association des Prisonniers politiques juifs). Een laatste grote rubriek heeft betrekking op de behandeling van individuele dossiers inzake vragen over de restitutie van ‘Joodse’ en ‘vijandelijke’ goederen. Het gaat om reeksen dossiers (van particulieren en ondernemingen) en reeksen repertoria (vb. van rekeningen bij bepaalde banken). Het archief van de BTG zelf bevat naast stukken over de interne werking (personeelsbeheer, boekhouding, instructies, …) vooral archiefmateriaal over het beheer van de vermeende ‘vijandelijke’ en ‘Joodse’ invloed in de Belgische economie. We vinden bijvoorbeeld correspondentie, rapporten en nota’s gericht aan de Gruppe XII; documenten afkomstig van de leiding van de BTG; stukken voortvloeiend uit het in kaart brengen en in beslag nemen van ‘Joodse’ bezittingen (o.a. grote reeksen individuele dossiers inzake de bankverrichtingen op de rekeningen van de BTG geopend op naam van de gespolieerden); archiefmateriaal dat getuigt van het beheer van deze bezittingen door de Sammelverwaltung van de BTG evenals van afzonderlijke Verwalter (o.a. van roerende goederen gestolen tijdens de Möbelaktion, bezittingen van personen opgesloten in de Dossinkazerne), … De archieven van de Gruppe XII bevatten naast algemene documenten (juridische teksten, allerhande documentatie, statistisch materiaal) vooral archiefmateriaal betreffende het registreren, beheren en liquideren van ‘vijandige’ en ‘Joodse’ ondernemingen en organisaties. Het gaat o.a. om staten van te liquideren bedrijven maar vooral om grote reeksen aangifteformulieren verplicht ingevuld door ‘vijandelijke’ of ‘Joodse’ ondernemingen. Via de formulieren M, geklasseerd volgens sector, werden ‘Joodse ondernemingen’ geïdentificeerd. Daarnaast noteren we de omvangrijke reeks dossiers in verband met het beheer van deze ondernemingen (nrs. 836-2956), geordend naar economische sector (Voedingsindustrie; Handel; Radio, pers, film, theater en cinema; Bankwezen en financiën; Industrie; Diverse; Transport, hotel en restaurants). We vermelden eveneens de stukken die betrekking hebben op het overnemen van ‘Joodse’ firma’s door Belgische Oostfronters, collaborateurs, Duitse ondernemingen, … Een laatste grote rubriek betreft de dossiers en formulieren die verband houden met het in beslag nemen van bezittingen van Joodse personen (vooral Duitse Joden). Het gaat o.a. om briefwisseling, nota’s en aangifteformulieren.

Finding Aids

  • J. FRANSSEN & F. STRUBBE, Inventaire des archives du Séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft et du Groupe 12 y compris les archives du ‘Service Belgique’ de l’Office de Politique coloniale du NSDAP, I 25 (ARA2-AGR2), Brussel, ARA-AGR, 2014.

Process Info

Subjects