Archival Institutions

Displaying items 1 to 3 of 3
Country: Albania
 1. Arkivi Qëndror i Shtetit

  • Central State Archive of Albania
  • AQSH
  • Albania
  • Rr “Jordan Misja”, Tirana
 2. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

  • The General Directorate of Archives of the Republic of Albania
  • DPA
  • Albania
  • Rruga “Jordan Misja” , Tirana
 3. Instituti i Historisë

  • Institute for History
  • Albania
  • Sheshi “Nënë Tereza”, 3, Tirana