1. Štátny archív v Žiline

  • Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
  • State archive in Žilina
  • State archive in Žilina with the seat in Bytča
  • ...
  • Slovakia
  • S.Sakalovej 106/3, Bytča
 2. Державний архів Херсонської області

  • State Archives of Kherson Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khersons'koi oblasti
  • Ukraine
  • 3 Yaroslava Mudroho Str. , Kherson, Kherson oblast
 3. Державний архів Дніпропетровської області

  • State Archive of Dnipropetrovsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. M. Hrushevskoho, 89 (korp. 1), vul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 10 (korp. 2), Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk oblast
 4. Державний архів міста Києва

  • State Archive of the City of Kyiv
  • Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva
  • Ukraine
  • vul. Oleny Telihy 23, Kiyv, Kyiv
 5. Український центр вивчення історії Голокосту

  • Ukrainian Center for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi Centr Vyvchennya Istorii Holokosta
  • Ukraine
  • Generala Almazova Str. 8, k. 109, Kyiv, Kyiv
 6. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Ukrains'ka 48 (korp. 1); Zaporizhzhya, prosp. Sobornyi 162b (korp. 2), Zaporizhzhya, Zaporizhzhia oblast
 7. Державний архів Чернігівської області, відділ у Ніжині

  • State Archive of Chernihiv Oblast, Nizhyn Division
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti, Viddil u m. Nizhyni
  • Ukraine
  • vul. Bohushevycha 1, Nizhyn, Chernihiv oblast
 8. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva zakordonnikh sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • pl. Mykhailivs'ka 1, Kyiv, Kyiv
 9. Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva Vnutrishnikh Sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • vul. Akademika Bohomol'tsa 10, Kyiv, Kyiv
 10. Центральний державний історичний архів України у місті Львові

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi
  • Ukraine
  • pl. Soborna 3а, Lviv, Lviv oblast
 11. Державний архів Закарпатської області

  • State Archive of Transcarpathian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti
  • Ukraine
  • Uzhhorod, vul. Mynais'ka 14a (korp. 1); Berehovo, pl. Heroiv 4a (korp. 2), Uzhhorod, Zakarpattia oblast
 12. Центральний державний кінофотофоноархів України iмені Г. С. Пшеничного

  • Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy imeni H.S.Pshenychnoho
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 13. Музей історії міста Києва

  • History Museum of the City of Kiev
  • Muzey Istorii Mista Kyeva
  • History Museum of the City of Kiev
  • Ukraine
  • vul. Bohdana Khmelnitskoho 7, Kyiv, Kyiv
 14. Державний архів Чернівецької області

  • State Archive of Chernivtsi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti
  • Ukraine
  • Nivesnoi Sotni Str., 20a (korp. 1); prov. Tekstylnykiv 2 (korp. 2), Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 15. Державний архів Тернопільської області

  • State Archive of Ternopil Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 14, Ternopil, Ternopil oblast
 16. Державний архів Полтавської області

  • State Archive of Poltava Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Poltavs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pushkina 18/24 (korp. 1), vul. Zyhina 1a (korp. 2), Poltava, Poltava oblast
 17. Державний архів Львівської області

  • State Archive of Lviv Oblast
  • State Archives of Lviv Region
  • Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pidvalna 13, Lviv, Lviv oblast
 18. Державний архів Черкаської області

  • State Archive of Cherkasy Oblast
  • Cherkasy Region State Archives
  • Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti
  • Ukraine
  • 244-a Blagovisna Street, Cherkasy, Cherkasy oblast
 19. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv
 20. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

  • "Tkuma" Ukrainian Institute for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi institut vyvchennya Holokostu "Tkuma"
  • Ukraine
  • 4 Sholom-Aleichem Str., Dnipro, Dnipropetrovsk oblast