Country: Ukraine
 1. Національний музей історії Великої Вітчизняної війни

  • National Museum of the Great Patriotic War
  • Natsionalnyi muzey istorii Velykoi Vitchyznyanoi Viyny
  • Ukraine
  • vul. Sichnevogo povstannya 44, Kyiv, Kyiv
 2. Державний архів Житомирської області

  • State Archives of Zhytomyr Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrs'koi oblasti
  • Ukraine
  • 2/20 Ohrimova Hora Str. (building 1), 3 Zamkova Str. (building 2) , Zhytomyr, Zhytomyr oblast
 3. Державний архів Миколаївської області

  • State Archive of Mykolayiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Mykolaivs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Moskovs'ka 1, Mykolaiv, Mykolaiv oblast
 4. Державний архів Одеської області

  • State Archive of the Odessa Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Zhukovs'koho 18 (korp. 1); 56023 Odesa, vul. Pirohovs'ka 29 (korp. 2), Odesa, Odesa oblast
 5. Державний архів Київської області

  • State Archive of Kyiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Melnykova 38, 40 , Kiyv, Kyiv
 6. Державний архів Рівненської області

  • State Archives of Rivne Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Rivnens'koi oblasti
  • Ukraine
  • 8 Kavkazka St. (building 2) , Rivne
 7. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  • Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy
  • TsDAVO
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 8. Центральний державний архів громадських об'єднань України

  • Central State Archive of Public Organizations of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromads'kykh ob’iednan' Ukrainy
  • TsDAHO
  • Ukraine
  • 8 Generala Almazova Str., Kyiv, Kyiv
 9. Державний архів Кіровоградської області

  • State Archive of Kirovohrad Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Akademika Korol'ova 3 (korp. 1), vul. Chornovola 1 (korp. 2), Kropyvnytskyi, Kirovohrad oblast
 10. Державний архів Чернігівської області

  • State Archive of Chernihiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Mstyslavska 2 (korp. 1); vul. Pyatnytska 52 (korp. 2), Chernihiv, Chernihiv oblast
 11. Державний архів Івано-Франківської області

  • State Archive of Ivano-Frankivsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 42a, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk oblast
 12. Чернівці Музей історії та культури євреїв Буковини

  • The Chernivtsi Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews
  • Chernivetskyi muzei istorii ta kultury Yevreiv Bukovyny
  • Ukraine
  • Teatralna square, 5, Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 13. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

  • "Tkuma" Ukrainian Institute for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi institut vyvchennya Holokostu "Tkuma"
  • Ukraine
  • 4 Sholom-Aleichem Str., Dnipro, Dnipropetrovsk oblast
 14. Центральний державний історичний архів України в Києві

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v Kyivi
  • TsDIAK
  • Ukraine
  • vul. Solom’ians'ka, 24, Kyiv, Kyiv
 15. Галузевий державний архів Служби безпеки України

  • Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy
  • SSU Branch-Wise State Archive
  • Ukraine
  • Malopidvalna str., 16, Kyiv (postal address), Zolotovoritska str., 7 (actual location), Kyiv
 16. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv
 17. Державний архів Черкаської області

  • State Archive of Cherkasy Oblast
  • Cherkasy Region State Archives
  • Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti
  • Ukraine
  • 244-a Blagovisna Street, Cherkasy, Cherkasy oblast
 18. Державний архів Харківської області

  • State Archive of Kharkiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Myronosytska 41 (korp. 1), prosp. Moskovskyi, 7 (korp. 2), Kharkiv, Kharkiv oblast
 19. Державний архів Львівської області

  • State Archive of Lviv Oblast
  • State Archives of Lviv Region
  • Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pidvalna 13, Lviv, Lviv oblast
 20. Державний архів Хмельницької області

  • State Archive of Khmelnytskyi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hrushevs'koho, 99 (korp. 1), vul. Heroiv Maidanu, 4 (korp. 2), Khmelnytskyi, Khmelnytskyi oblast