Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 59
Country: Russia
 1. Таганрогский филиал государственного архива Ростовской области

  • Taganrog branch of the state archive of the Rostov oblast
  • Russia
  • Petrovskaya st. 72, Taganrog , Rostov oblast
 2. Государственный архив Краснодарского края

  • State Archive of Krasnodar Kray
  • Gosudarstvennyyi arkhiv Krasnodarskogo kraya
  • Russia
  • ul. Stavropolskaya 151a, Krasnodar, Krasnodar kray
 3. Государственный архив Орловской области

  • State Archive of Orel Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Orlovskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Leskova 24, Oryol, Oryol oblast
 4. Государственный архив Новгородской области

  • State Archive of Novgorod Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dukhovskaya 31, Velikii Novgorod, Novgorod oblast
 5. Центр документации новейшей истории Ростовской области

  • Center for Documentation of Contemporary History of Rostov Oblast
  • Tsentr dokumentatsyi noveyshey istorii Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • per. Semashko 52, Rostov na Donu, Rostov oblast
 6. Государственный архив Ставропольского края

  • State Archive of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Lomonosova 12, Stavropol, Stavropol kray
 7. Государственный архив Тверской области

  • State Archive of Tver Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Tverskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Gorkogo 71a, Tver, Tver oblast
 8. Центр документации новейшей истории Краснодарского края

  • Center of Documentation of Contemporary History of Krasnodar Kray
  • Tsentr dokumentatsii noveyshey istorii Krasnodarskogo kraya
  • Russia
  • ul. Akademika Pavlova 122, Krasnodar, Krasnodar kray
 9. Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области

  • State Archive of Social and Political History of Voronezh Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Ordzhonikidze 31, Voronezh, Voronezh oblast
 10. Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики

  • Central State Archive of the Kabardin-Balkar Republic
  • Tsentralnyi Gosudarstvennyi arkhiv Kabardino-Balkarskoy Respubliki
  • Russia
  • ul. M. Gorkogo 13, Nalchik, Kabardin-Balkar Republic
 11. Ленинградский областной Государственный архив в Выборге

  • Leningrad Oblast State Archive in Vyborg
  • Leningradskiy oblastnoy Gosudarstvennyi arkhiv v Vyborge
  • Russia
  • ul. Shturma 1, Vyborg, Leningrad oblast
 12. Государственный архив новейшей истории Смоленской области

  • State Archive of Contemporary History of Smolensk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Smolenskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Lenina 28, Smolensk, Smolensk oblast
 13. Центральный государственный архив Московской области

  • Central State Archive of Moscow Oblast
  • Tsentralnyi Gosudarstvennyi arkhiv Moskovskoy oblasti
  • Russia
  • Actual address: 117452, Moscow, ul. Azovskaia, 17; Official address: 141240, Moscow Oblast, Pushkino, ul. Pionerskaya 15 , Moskva, Moscow
 14. Государственный архив Калужской области

  • State Archive of Kaluga Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Kaluzhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Barrikad 172, Kaluga, Kaluga oblast
 15. Государственный архив Брянской области

  • State Archive of Bryansk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Brianskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Fokina 45a, Bryansk, Bryanskaya oblast
 16. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края

  • State Archive of the Contemporary History of Stavropol Kray
  • Gosudarstvennyi arkhiv noveyshey istorii Stavropolskogo kraya
  • Russia
  • ul. Dzerzhinskogo 215, Stavropol, Stavropol kray
 17. Центр документации новейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

  • Center of Documentation of Contemporary History of the Archival Services of the Kabardin-Balkar Republic
  • Tsentr dokumentatsyi noveyshey istorii Arkhivnoy sluzhby Kabardino-Balkarskoy Respubliki
  • Russia
  • ul. B. Khuranova 10, Nalchik, Kabardin-Balkar Republic
 18. Государственный архив Курской области

  • State Archive of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Lenina 57, Kursk, Kursk oblast
 19. Государственный архив Волгоградской области

  • State Archive of Volgograd Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Volgogradskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Kommunisticheskaya 30, Volgograd, Volgograd oblast