Displaying items 1,841 to 1,860 of 1,991
 1. Всеукраїнська єврейська рада

  • All-Ukrainian Jewish Council
  • Vseukrainska evreiska rada
  • Ukraine
  • Nimanska str., 7, Kyiv
 2. Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva Vnutrishnikh Sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • vul. Akademika Bohomol'tsa 10, Kyiv, Kyiv
 3. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva zakordonnikh sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • pl. Mykhailivs'ka 1, Kyiv, Kyiv
 4. Галузевий державний архів Служби безпеки України

  • Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy
  • Ukraine
  • vul. Volodymyrska 35 (postal address), vul. Zolotovoritska 7 (actual location), Kyiv, Kyiv
 5. Государственный архив Белгородской области

  • State Archive of Belgorod Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Belgorodskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Mokrousova 14, Belgorod, Belgorod oblast
 6. Государственный архив Брестской области

  • State Archives of Brest Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Brestskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. V. Khoruzhei 15, Brest, Brest oblast
 7. Государственный архив Брянской области

  • State Archive of Bryansk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Brianskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Fokina 45a, Bryansk (or Briansk) , Bryanskaya oblast
 8. Государственный архив Витебской области

  • State Archives of Vitebsk Oblast
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Vitebskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Kalinina 22, Vitebsk, Vitebsk oblast
 9. Государственный архив Волгоградской области

  • State Archive of Volgograd Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Volgogradskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Kommunisticheskaya 30, Volgograd, Volgograd oblast
 10. Государственный архив Воронежской области

  • State Archive of Voronezh Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Plekhanovskaya 7, Voronezh, Voronezh oblast
 11. Государственный архив Гомельской области

  • State Archives of Gomel Oblast
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Gomelskoi Oblasti
  • Belarus
  • 8 pereulok Ilyicha, 26а, Gomel, Gomel oblast
 12. Государственный архив Гродненской области

  • State Archives of Grodno Region
  • Gosudarstvennyi Arkhiv Grodnenskoy Oblasti
  • Belarus
  • ul. Dzerzhinskogo 84, Grodno, Grodno oblast
 13. Государственный архив документов новейшей истории Калужской области

  • State Archive for Records of Contemporary History of Kaluga Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov noveyshey istorii Kaluzhskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Kirova 72, Kaluga, Kaluga oblast
 14. Государственный архив Еврейской автономной области

  • State Archive of the Jewish Autonomous Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Yevreyskoy avtonomnoy oblasti
  • Russia
  • per. Remontnyi 9, Birobidzhan, Jewish Autonomous Oblast
 15. Государственный архив Калининградской области

  • State Archive of the Kaliningrad Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Kaliningradskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Komsomolskaya 32, Kaliningrad, Kaliningrad oblast
 16. Государственный архив Калужской области

  • State Archive of Kaluga Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Kaluzhskoy oblasti
  • Russia
  • per. Monastyrskii 1, Kaluga, Kaluga oblast
 17. Государственный архив Карачаево-Черкесской Республики

  • State Archive of the Karachay-Cherkess Republic
  • Gosudarstvennyi arkhiv Karachaevo-Cherkesskoy Respubliki
  • Russia
  • ul. Pervomaiskaya 24, Cherkessk, Karachay-Cherkess Republic
 18. Государственный архив Краснодарского края

  • State Archive of Krasnodar Kray
  • Gosudarstvennyyi arkhiv Krasnodarskogo kraya
  • Russia
  • ul. Stavropolskaya 151a, Krasnodar, Krasnodar kray
 19. Государственный архив Курской области

  • State Archive of Kursk Oblast
  • Gosudarstvennyi arkhiv Kurskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Lenina 57, Kursk, Kursk oblast
 20. Государственный архив литературы и искусства

  • State Archives of the Literature and Art
  • Gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva
  • RGALI
  • Russia
  • ul. Vyborgskaya 3, korpus 2, Moskva, Moscow