Country: Uzbekistan
  1. Tsentralny Gosudarstvenny Arkhiv Respubliki Uzbekistan

    • Central State Archive of the Republic of Uzbekistan
  2. Red Crescent Society of Uzbekistan

    • Uzbekistan
    • 30, Yusuf Hos Hojib str., Tashkent