Data Availability: Archival Descriptions
Country: Ukraine
 1. Державний архів Сумської області

  • State Archive of Sumy Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sadova 49 (korp. 1); vul. Hor'koho 21/1 (korp. 2), Sumy, Sumy oblast
 2. Державний архів Тернопільської області

  • State Archive of Ternopil Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 14, Ternopil, Ternopil oblast
 3. Державний архів Харківської області

  • State Archive of Kharkiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Myronosytska 41 (korp. 1), prosp. Moskovskyi, 7 (korp. 2), Kharkiv, Kharkiv oblast
 4. Державний архів Херсонської області

  • State Archives of Kherson Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khersons'koi oblasti
  • Ukraine
  • 3 Yaroslava Mudroho Str. , Kherson, Kherson oblast
 5. Державний архів Хмельницької області

  • State Archive of Khmelnytskyi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hrushevs'koho, 99 (korp. 1), vul. Heroiv Maidanu, 4 (korp. 2), Khmelnytskyi, Khmelnytskyi oblast
 6. Державний архів Черкаської області

  • State Archive of Cherkasy Oblast
  • Cherkasy Region State Archives
  • Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti
  • Ukraine
  • 244-a Blagovisna Street, Cherkasy, Cherkasy oblast
 7. Державний архів Чернівецької області

  • State Archive of Chernivtsi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti
  • Ukraine
  • Nivesnoi Sotni Str., 20a (korp. 1); prov. Tekstylnykiv 2 (korp. 2), Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 8. Державний архів Чернігівської області

  • State Archive of Chernihiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Mstyslavska 2 (korp. 1); vul. Pyatnytska 52 (korp. 2), Chernihiv, Chernihiv oblast
 9. Державний архів Івано-Франківської області

  • State Archive of Ivano-Frankivsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 42a, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk oblast
 10. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

  • Institute of Manuscripts, V. I. Vernads'kyi National Library of Ukraine
  • Natsional'na biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernads'koho, Instytut rukopysu
  • Ukraine
  • Kyiv, Volodymyrska str., 62 (actual location), Kyiv, Kyiv
 11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  • Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy
  • TsDAVO
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 12. Центральний державний архів громадських об'єднань України

  • Central State Archive of Public Organizations of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromads'kykh ob’iednan' Ukrainy
  • TsDAHO
  • Ukraine
  • 8 Generala Almazova Str., Kyiv, Kyiv
 13. Центральний державний історичний архів України у місті Львові

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi
  • Ukraine
  • pl. Soborna 3а, Lviv, Lviv oblast
 14. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv