Authorities

Displaying items 1 to 20 of 5,116
Authority Type: Corporate Body
 1. Landesarbeitsamt Niedersachsen

  • Regional employment office Lower Saxony

  Die verknüpfte Aktenbestand stellt die sehr bruchstückhafte schriftliche Überlieferung der Arbeitsverwaltung in Niedersachsen aus der Mittelinstanz bis etwa 1949 (die Akten reichen durchaus auch in die Nachkriegszeit hinein) dar. Es handelt sich um mehrere Provenienzen, die wegen ihres teilweise sehr geringen Umfangs aus archivtechnischen Gründen zu einem Sammelbestand zusammengefasst worden sind, doch wird diese Maßnahme auch durch die behördengeschichtliche Abfolge und durch kompetenzmäßige Kontinuitäten gerechtfertigt. Im einzelnen finden sich hier folgende Behörden: 1. **Das Landesarbei...

 2. Kreishauptmannschaft Łowicz - Skierniewice

  • Starostwo Powiatowe w Łowiczu - Skierniewicach

  Dystrykt warszawki łączył 14 dawnych polskich starostw. Starostwa połączone zostały w większe powiaty. 20.11.1939 r. nastąpiło połączenie następujących powiatów w dystrykcie warszawskim: Landkreis Radzymin został dołączony do powiatu Warschau - Land Landkreis Grodzisk Mazowiecki do powiatu Sochaczew Landkreis Węgrów został dołączony do powiatu Sokołów W skład dystryktu warszawskiego wchodziło 10 starostw powiatowych i 1 powiat miejski /stan z 1940 r./: Warschau - Stadt, Warschau - Land, Garwolin, Siedlce, Sochaczew, Grójec, Ostrów, Sokołów, Łowicz, Skierniewice, Mińsk. 07.04.1941 r. liczba ...

 3. Der Obmann des Judenrates in Warschau

  • Przewodniczący Rady Żydowskiej w Warszawie

  Władze niemieckie będące w stałym kontakcie z gettem warszawskim prowadziły korespondencję jedynie z Przewodniczącym Rady Żydowskiej reprezentującym społeczność getta na zewnątrz. Akt samego getta zachowało się bardzo mało ? w tym organizacyjnych prawie żadnych. Należy się więc liczyć z faktem, że niniejsze omówienie administracji getta warszawskiego jest niepełne /zwłaszcza końcowego okresu jego istnienia/. Administracja żydowska zajmująca się problemami blisko półmilionowej ludności w zamkniętej dzielnicy Warszawy była bardzo rozbudowana. Administracja ta wykazywała w ciągu 1940 r. i 1941...

 4. Kreishauptmannschaft Mińsk

  • Starostwo Powiatowe w Mińsku

  Dystrykt warszawki łączył 14 dawnych polskich starostw. Starostwa połączone zostały w większe powiaty. 20.11.1939 r. nastąpiło połączenie następujących powiatów w dystrykcie warszawskim: Landkreis Radzymin został dołączony do powiatu Warschau - Land Landkreis Grodzisk Mazowiecki do powiatu Sochaczew Landkreis Węgrów został dołączony do powiatu Sokołów W skład dystryktu warszawskiego wchodziło 10 starostw powiatowych i 1 powiat miejski /stan z 1940 r./: Warschau - Stadt, Warschau - Land, Garwolin, Siedlce, Sochaczew, Grójec, Ostrów, Sokołów, Łowicz, Skierniewice, Mińsk. 07.04.1941 r. liczba ...

 5. Miasto Zamość

  Zamość- miasto prywatne Zamoyskich, został założony przez Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana w koronnego w 1580 roku. Podstawy prawne powstania i rozwoju Zamościa zawarte są w przywileju lokacyjnym wydanym przez Zamoyskiego w Jarosławcu w 1580 roku i potwierdzonym przez Stefana Batorego. Ustrój władz miejskich został ustalony w przywileju lokacyjnym. Zasadźcą i pierwszym wójtem został Wojciech Wnuk Sławiński, rajca sandomierski, który wraz z Morandem dźwigał trud tworzenia nowego organizmu miejskiego. Zamość otrzymał prawa według prawa magdeburskiego w formie już ustalonej w końcu XVI w. ...

 6. Miasto Rzeszów

  Okres do roku 1772 Rzeszów otrzymał prawa miejskie w roku 1354. Wówczas zostały powołane do działalności rada i ława oraz powstała kancelaria miejska. Ślady pracy kancelarii miejskiej rzeszowskiej widoczne są w pierwszych latach XV wieku. Księgi prowadził pisarz miejski. Najstarszy w tym okresie występuje pisarz rzeszowski Jan w zapisce z roku 1497. W przywileju donacyjnym króla Kazimierza Wielkiego, Rzeszów należy do powiatu przeworskiego w ziemi przemyskiej w województwie ruskim. Przywilej wydany został w Krakowie 19 stycznia 1354 r. Rzeszów był prawdopodobnie grodem pogranicznym, a cały ...

 7. Miasto Łańcut

  Miasto Łańcut było lokowane za panowania króla Kazimierza Wielkiego, prawdopodobnie pomiędzy 1352 - 1368 . W źródłach nie zachowała się dokładna data powstania miasta, nie zachował się również dokument lokacyjny. Pierwsza wiadomość o istnieniu Łańcuta w źródłach historycznych pochodzi z roku 1378 i dotyczy istnienia w tym mieście kościoła Dominikanów. W dokumencie z roku 1381 wydanym przez właściciela miasta Ottona z Pilczy, występuje Łańcut jako miasto ?civitas Landshut?, posiada wójta oraz rajców . Świadczy to, że miasto lokowane było na prawie brandenburskim i założone przez osadników ni...

 8. Stadthauptmannschaft Warschau

  • Starostwo Miejskie w Warszawie

  1 października 1939 r. Niemcy wkroczyli do Warszawy. Komendantem miasta na mocy rozkazu Najwyższego Dowódcy 8-ej Armii został gen. Von Cochenhausen, który stwierdził, że zadaniem jego jest przywrócenie na powrót bezpieczeństwa, spokoju i ładu w mieście. Przy dowódcy wojskowym uformował się zarząd cywilny /Chef d. Zivilverwaltung/. Na jego czele stał SS-Standartenführer Harry von Craushaar. Podlegali mu: Otto - nadburmistrz Düsseldorfu jako Komisarz Rzeszy /Reichskommissar/ na miasto Warszawę. Jego zastępcą był dr Oskar Dengel - burmistrz Würzburga. Siedzibą Komisarza i jego biura był Pałac ...

 9. Landsgericht Graudenz

  • Sąd Krajowy w Grudziądzu

  Na terenie wcielonego w 1939 do III Rzeszy Pomorza współistniało, zwłaszcza w wcześniejszej fazie wiele niemieckich sądów okupacyjnych. W początkowym okresie podlegały one głównodowodzącemu armii niemieckiej w Polsce. Były to sądy polowe i wojskowe sądy doraźne. Powołano także, działające już od 1933 r. w Niemczech cywilne sądy specjalne. Ponadto, swoje sądownictwo posiadały także organy policyjne. Po zakończeniu działań wojennych teren Pomorza, zgodnie z dekretem Hitlera z 8.10.1939 r. wcielony został do III Rzeszy. Jego obszar powiększony o powiaty rypiński i lipnowski znalazł się w prowi...

 10. Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom im Radom

  • Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego w Radomiu. Dział Dowodów Osobistych.

  Naczelna Rada Starszych Ludności Żydowskiej Dystryktu Radomskiego (Der Ober-Ältestenrat der Jüdischen Bevölkerung des Distrikts Radom), była jednym z kilkuset tzw. Judenratów, funkcjonujących w okresie okupacji hitlerowskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG). Tworzenie tego rodzaju instytucji wynikało z podstawowych założeń nazistowskiej polityki w stosunku do Żydów. Już w pierwszych dniach po zakończeniu działań wojennych przejawiła się ona m.in. likwidacją żydowskich gmin wyznaniowych oraz zakazem prowadzenia działalności przez mozaistyczne partie polityczne, organizacje społeczne, charyt...

 11. Więzienie w Łowiczu

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze niemieckie przekazały na terenie byłej Kongresówki 68 obiektów więziennych podzielonych na trzy klasy. Pod względem administracyjnym więzienia podlegały początkowo Wydziałowi Więziennemu, a następnie Sekcji Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1921 r. Sekcję przekształcono w Departament Więzienny, a końcu w Departament Karny, któremu podlegały więzienia i areszty sądowe oraz zakłady wychowawczo-poprawcze na terenie całego kraju. Dla sprawniejsze-go administrowania więzieniami utworzono w lutym 1919 r. 5 okręgowych dyrekcji więzien...

 12. Frauenjugendgefängnis Frankfurt a.M.-Preungesheim

  • Woman Youth Prison Frankfurt a.M.-Preungesheim

  Aufbau und Verwaltung des Frauenjugendgefängnisses Vorgängerinstitution Strafgefängnis Frankfurt a.M.-Preungesheim - Frauenabteilung Das Strafgefängnis Frankfurt a.M.-Preungesheim wurde zur Entlastung des Frankfurter Gerichtsgefängnisses sowie der übrigen Gefängnisse im Bezirk des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. in den Jahren 1884 bis 1888 errichtet. Behelfsweise wurde 1886 der Frauenbau als Filiale des Gerichtsgefängnisses mit männlichen Strafgefangenen belegt. Zum 1. Mai 1888 konnte die gesamte Anstalt als Strafgefängnis in Betrieb genommen werden. Ursprünglich war der Männerbau zur Auf...

 13. Miasto Łowicz

  Łowicz był stolicą jednej z najstarszych kasztelani w Polsce. Kiedy dobra łowickie zostały nadane arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, trudno stwierdzić Być może ten dar złożył książę Władysław Herman ? uległy syn Kościoła ? lub Zbigniew. Kasztelania łowicka leżała w dzielnicy Zbigniewa. Papież Innocenty II w bulli z dn. 7 lipca 1136 r. zatwierdzając szereg darowizn na rzecz arcybiskupów gnieźnieńskich wymienia wśród nich i Łowicz. Na darowanych Kościołowi posiadłościach ciążyły rozmaite zobowiązania względem państwa. Piastowie mazowieccy uważali się nadal za suwerennych panów Łowicza, a arcybisk...

 14. Banque nationale de Belgique

  • Nationale Bank van België
  • BNB
  • National Bank of Belgium

  En 1848, une crise de liquidités indique qu’une réforme du système bancaire et financier s’impose. Dans la foulée, Walthère Frère-Orban, qui venait d’être nommé ministre des Finances, souhaite scinder les différentes activités bancaires pour les confier à des institutions distinctes et organiser ainsi un système financier compartimenté. (Le projet de Frère-Orban prévoyait aussi une caisse d’épargne distincte (la Caisse générale d’épargne et de retraire (CGER)* sera créée en 1865), ainsi qu’un établissement spécialisé dans l’octroi de crédits aux villes et communes (le Crédit communal de Bel...

 15. Miasto Golub

  Najstarsza wzmianka źródłowa mówiąca o Golubiu, pochodzi z 1254 r., kiedy to biskup kujawski Wolimir otrzymał osadę od Krzyżaków i lokował ją na prawie chełmińskim. W 1276 r. biskup Albert nadał Golub i inne swoje posiadłości dwóm rycerzom: Szymonowi Gallico i Albertowi ze Smolna. Biskup włocławski Wisław w 1293 r. przekazał Golub Zakonowi Krzyżackiemu w zamian za Grzywnę. Krzyżacy zbudowali ok. 1306 r. zamek obronny. Stanowił on siedzibę komturów i bronił ważnego brodu na granicznej Drwęcy. Prawdopodobnie na początku XIV wieku Golub otrzymał chełmińskie prawo miejskie. Wielki mistrz Michał...

 16. Miasto Rawa Mazowiecka

  Pierwsze wzmianki dotyczące miasta Rawy pochodzą z 1228 roku. Od tego czasu rozwój miasta następował w szybkim tempie, a rozpoczął się od rozkwitu handlu dzięki drodze toruńsko ? lwowskiej, która przebiegała przez miasto. Rawa w 1400 roku uzyskuje prawo chełmińskie . W mieście przeważała zabudowa drewniana, jedynym budynkiem murowanym był zamek księcia i kasztelana wybudowany w 1355 ? 1370 roku. Rozkwit miasta przypada na XIV wiek w którym to zbudowano klasztor Augustianów, oraz kościół i szpital Świętego Ducha. W roku 1469 przybywa do Rawy król polski Kazimierz Jagiellończyk i ogłasza akt ...

 17. Miasto Kraków

  Zgodnie z założeniami wydanego 5.06.1257 r. przez księcia Bolesława Wstydliwego aktu lokacji Krakowa na prawie magdeburskim najwyższą władzę w mieście sprawował dziedziczny wójt stojący na czele ławy, która pełniła funkcje sądownicze. Rola wójta została ograniczona po buncie wójta Alberta w latach 1311-1312, wówczas dziedziczność urzędu wójtowskiego została zniesiona i zamieniona na dzierżawę, a znaczna część jego dochodów przeszła pod zarząd urzędników książęcych. Odtąd funkcja wójta ograniczała się do przewodniczenia w ławie i wykonywania obowiązków policyjnych. Urząd wójta został wykupio...

 18. Bundesministerium der Finanzen

  Das Bundesministerium der Finanzen wurde im Zuge der ersten Regierungsbildung im Jahre 1949 gegründet und ging aus der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes hervor. Sein Dienstsitz war Bonn. Es gliederte sich zunächst in sieben Abteilungen und eine Sondergruppen, die für den Lastenausgleich zuständig war. Neben der Abteilung für Organisations- und Verwaltungsangelegenheiten des Ministeriums und der Bundesfinanzverwaltung existierten zunächst fogende Abteilungen mit folgenden Aufgaben: Abteilung II (Allgemeine Finanzpolitik und öffentliche Finanzwirtschaft, Volkswirtsch...

 19. Sąd Okręgowy w Zamościu

  Miejsce i rolę sądów w systemie władz państwowych określały w Polsce zawsze zasadnicze ustawy państwowe-konstytucje, które uchwalano w następstwie zmian ustrojowych. W 1917 r. na terenie ziem b. Królestwa Polskiego władze okupacyjne pozwoliły na utworzenie polskiego sądownictwa. Na obszarze Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego i Lubelskiego zastosowano tymczasową rosyjską ustawę postępowania cywilnego /wydanie z 1914roku/ w zakresie w jakim obowiązywała w Królestwie przed wybuchem I wojny światowej ze zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi przez Departament Sprawiedliwości Tymczasowej ...

 20. Amtsgericht Schröttersburg

  • Sąd Obwodowy w Płocku

  Amtsgericht Schröttersburg /Sąd Obwodowy w Płocku/, działający w okresie okupacji hitlerowskiej w Płocku, właściwością miejscową obejmujący miasto Płock i teren powiatu płockiego - jest jednym z ogniw niemieckiego sądownictwa, sprawującego wymiar sprawiedliwości Rzeszy na ziemiach, które na mocy decyzji Hitlera z 8 października 1939 roku o podziale i administracji ziem wschodnich, weszły w skład Rzeszy Niemieckiej. Z województwa warszawskiego 14 powiatów /w tym powiat płocki/, wcielono do prowincji Prus Wschodnich /Prowinz Ostpreussen/ i utworzono z nich tzw. regencje ciechanowską /Regierun...